تحقیق در عملکرد گود عمیق تو در تو به روش تاپ دان در لایه ترکیبی خاک-سنگ در شنژن چین

 

مهندسی پی ها با ابعاد بزرگ با توسعه سریع شهرنشینی در چین معرفی شد. سیستم های حمل و نقل سریع کالا، زیرزمین ساختمان های بلند مرتبه، تسهیلات زیرزمینی تبلیغاتی، خطوط لوله زیرزمینی گسترده طرح ریزی و ساخته میشوند که ناگزیر به گودبرداری و فونداسیون مربوط می باشند. گودبرداری عمیق به طور کلی مفهوم طراحی بر پایه عملکرد را دنبال میکند به این معنا که نیازمند بررسی دقیق شرایط ژئولوژیکی، روش گودبرداری مناسب محل، همینطور سازه نگهبان اضافه می باشد. انتخاب روش گودبرداری، سازه نگهبان و پاسخ سازه های اطراف در طول پروسه ساخت باید به طور کامل در نظر گرفته شود. روش های از بالا به پایین، از پایین به بالا و نیمه از بالا به پایین سه روش متداول برای گودبرداری زیرزمین هستند. روش از پایین به بالا به هزینه پایین، روند ساده ساخت و دوره گودبرداری کوتاه معروف است، درحالیکه سختی سیستم پایدارسازی به طور معمول نامناسب است. روش تاپ دان میتواند طول مدت ساخت را در مقایسه با روش قبلی به وسیله همزمانی ساخت روسازه و زیرسازه و حفاری گود کاهش دهد.

در این مقاله، یک گودبرداری تو در تو با ابعاد بزرگ، که متشکل از یک گود هشت ضلعی در خارج و دو گود صلیبی شکل در داخل در لایه ترکیبی خاک-سنگ در شنژن چین انجام شد. دو تونل نگهبان که متصل به شمال و جنوب گودبرداری بودند بعد از تکمیل سازه های اصلی وجود داشتند. ابزارگذاری های گسترده ای در طول پروسه ساخت برای ضمانت ایمنی پروژه انجام شدند. براساس داده های گسترده میدانی، عملکرد نشست زمین، سازه های نگهبان و انحراف سازه های مجاور بررسی شدند. داده های میدانی نشان داد که اثر منطقه نشست زمین در عمقی بالای لایه رسی سخت اتفاق می افتد. جابجایی جانبی ماکزیمم سازه های نگهبان در 0.4He (He عمق گودبرداری است)، و این مقدار زمانی کاهش می یابد که عمق گود بیشتر از 0.5 He باشد. بیشترین نشست زمین در 0.2He که به آهستگی با d کاهش می یابد. (d فاصله افقی از نقطه پایش تا لبه گود می باشد). این اختلاف زیاد نشست زمین باعث کج شدن 3.13% ساختمان های مجاور شد. منطقه تاثیر نشست زمین 1.7He دور تر از لبه گود بود. یک مدل عددی نیمه سه بعدی برای مطالعه اثر تفاوت ترتیب گودبرداری انجام شد. نتایج نشان داد که تنش اصلی ماکزیمم دیوار پوشاننده جانبی گود تا بیشترین مقدار افزایش یافت به دلیل پیشرفت گودبرداری، که نشان دهنده این است که ساخت دیوار جانبی و انجام گودبرداری بهتر است به طور همزمان انجام شود تا تمرکز تنش کاهش یابد.

شکل 1 : نمای پلانی از سایت گودبرداری

شکل 2 : مقطع عرضی فونداسیون و ابزارگذاری برای پایش آن

 

 

سایر مقاله‌های ما با موضوع «تاپ دان (Top-Down)» را بخوانید:

پایدارسازی گود به روش تاپ دان

مشکلات روش اجرای تاپ دان (Top-down)

مزایای روش ساخت تاپ دان

مراحل اجرایی روش تاپ دان (Top-down)

روند اجرای روش پایدارسازی تاپ‌دان

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

توسعه یک سیستم بهینه ستون برای ساخت و ساز تاپ دان

طراحی گودبرداری عمیق در خاک نرم به وسیله روش تاپ دان در شانگهای چین