کنترل کیفیت المان تسلیح در اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ 

– بهتر است استرند هاي مورد استفاده در پروژه پایدارسازی و متعلقات آنها از یک شرکت خریداري گردد و فرآیند درگیر شدن یا گاز گرفتن انگشتی ها (گوه ها) با استرند ها مورد اطمینان باشد.

– ظاهري (عدم زنگ زدگی، عدم لهیدگی و …)

–  کیفی (مقاومت تسلیم، مقاومت نهایی، مدول الاستیسیته و …)

 

تذکر: استفاده از میلگرد AII به جاي AIII در برخی پروژه هاي کوچک که نظارت و کنترل دارند، متاسفانه امري رایج بوده که توجه به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

– تواتر انجام آزمایشات کنترل کیفی

 کنترل کیفیت مش و شاتکریت

– کیفیت ماسه (ترجیحاً تیز گوشه، شسته شده و با ارزش ماسه بالاي 65) ماسه شاتکریت می بایست فاقد خاك باشد در غیر اینصورت مقاومت لازم را براي تامین نیروهاي وارد شده به آن را نخواهد داشت.

– استفاده از مش مناسب از نظر ظاهري (عدم زنگ زدگی، عدم لهیدگی و …)

– کنترل کیفی مش استفاده شونده جهت انجام پایدارسازی (مقاومت تسلیم، مقاومت نهایی، مدول الاستیسیته و …)

– تواتر انجام آزمایشات کیفی

 کنترل کیفیت صفحات فولادی، مهره‌ها، و سایر اجزای فلزی

– استفاده از صفحات مناسب از نظر ظاهري و کیفی

– کیفیت مهره‌ها

– کنترل کیفیت اتصالات مکانیکی (کوپلینگ و …) و اجزاي هد انکر (گوه و …)

– تواتر انجام آزمایشات کیفی

کنترل کیفیت سیمان، آب و دوغاب تزریق  در اجرای پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ 

– کیفیت سیمان از لحاظ مشخصاتی همانند زمان گیرش و … در موفقیت عملیات تزریق و نیز کشش انکرها تاثیرگذار است.

– کیفیت آب مصرفی در عملیات پایدارسازي گود مشابه مشخصات آب مصرفی در بتن می باشد (استفاده از آب شرب در عملیات پایدارسازي کاملاً مناسب است). آزمایش شیمیایی بر روي نمونه آب در پروژه‌هاي بزرگ پیشنهاد می گردد.

– انجام آزمایش قیف مارش جهت کنترل روانی و غلظت دوغاب پیشنهاد می گردد.

– استفاده از مواد افزودنی در دوغاب به کار رونده جهت اجرای پایدارسازی می بایست پس از استفاده آزمایشی و بررسی نتایج مقاومتی آزمایشگاه مجاز می باشد.

– تواتر انجام آزمایشات کیفی.

کنترل کیفیت شلنگ‌‌های تزریق، هوا، رادهای حفاری و … 

– شلنگ تزریق می بایست قابلیت تحمل فشارهاي تزریق نیل و انکر را داشته باشد.

– شلنگ هاي انتقال هوا از کمپرسور به دریل واگن می بایست از جنس مناسب و مقاوم در برابر فرسایش هاي محیطی بوده و از اتصالات مناسب جهت اتصال شلنگ باد به ماشین آلات استفاده شود.

– دو سر غلاف به خوبی آببندي شود. (جهت جلوگیري از نفوذ دوغاب به ناحیه Unbond)

تذکر: در رفتن شلنگ باد در طول عملیات پایدارسازی گود امری مرسوم بوده که متاسفانه خسارت‌های جانی قابل توجهی را در پروژه هاي مختلف ایجاد کرده است و توجه به اتصالات آن کنترل و رعایت اصول ایمنی در آن بسیاري ضروري است.

– راد حفاري به کار رونده در پروژه‌های پایدارسازی گود، می بایست از آلیاژهاي مقاوم بوده و قابلیت حفاري در اعماق زیاد را داشته باشد. همچنین داشتن رزوه سالم به اتصال مناسب رادهاي حفاري به یکدیگر کمک می کند.

 

 کنترل کیفیت مصالح شمع‌های بتنی و فولادی استفاده شونده در پروژه پایدارسازی گود 

– جوشکاري مناسب (رعایت مقررات ملی ساختمان و آئین نامه جوش ایران).

– بافت سبد فولادي و نصب مناسب آن (رعایت مقررات ملی ساختمان).

– کیفیت بتن و عملیات بتن ریزي مناسب (رعایت مقررات ملی ساختمان و آئین نامه بتن ایران (آبا)).

– انجام آزمایش اسلامپ بتن و کنترل دماي آن به همراه اخذ نمونه هاي 4 عددي یا 5 عددي مکعبی در پروژه هاي بزرگ پایدارسازی گود پیشنهاد می گردد.

– در صورت استفاده از افزودنی در بتن، افزودن آن می بایست در کارگاه و با انجام آزمایش هاي اسلامپ و دما قبل و بعد از افزودن افزودنی انجام شود.

 

منبع: راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: مراحل اجراي سازه نگهبان خرپایی