پدیده قوس زدگی خاک در واقع انتقال فشار جانبی خاک از قسمت‌های پایدارشده ( پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) به قسمت‌های با پایداری کمتر می‌باشد. امروزه نظریه پدیده قوس زدگی خاک را برای مطالعه نیروها و تنش‌های ایجاد شده در قسمت‌های پایدارشده خاک با  شمع‌های گسسته و انتقال آن‌ها به قسمت‌های پایدارنشده خاک گسترش داده‌ایم. شکل 1 پدیده قوس زدگی  بین شمع‌هایی که برای پایدارسازی گود مورد استفاده قرار گرفته‌اند را نشان می‌دهد. پدیده قوس‌زدگی باعث کاهش تنش افقی در فاصله دهانه شمع‌های مورد استفاده در پایدارسازی (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) و تمرکز تنش در پشت شمع‌ها می‌گردد. در اثر پدیده قوس‌ زدگی خاک هر چه فاصله دهانه‌ها بیشتر شود نیروهای وارد بر شمع‌ها کمتر می‌گردد و باعث افزایش تغییر مکان‌ها در دهانه بین شمع‌ها می‌گردد.

پدیده قوس زدگی خاک

شکل 1. پدیده قوس‌ زدگی بین شمع‌های مورد استفاده برای پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، میکروپایل ، انکراژ، تاپ دان و …)

شکل 1. پدیده قوس‌ زدگی خاک بین شمع‌های مورد استفاده برای پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، میکروپایل ، انکراژ، تاپ دان و …)

  1. Deb, “A mathematical model to study the soil arching effect in stone column-supported embankment resting on soft foundation soil”, Journal of Applied Mathematical Modelling”, Volume 34, P.P. 3871-3883, 2010.