پایداری شیروانی

احتمال وقوع ناپایداری برای هر نوع شیروانی وجود دارد.

مسئله حائز اهمیت این است که شیروانی‌ با توجه به شرایط حاکم بر آن ارزیابی و پایداری آن مورد بررسی قرار گیرد.

شناخت عوامل ناپایداری با بررسی‌های سطحی و زیرسطحی به انتخاب راهکارهای جلوگیری از گسیختگی شیروانی کمک خواهد کرد.

جهت پایدارسازی شیروانی‌ها میتوان با استفاده از روش‌های طبیعی مانند استفاده از شیب پایدار برای گودبرداری، استفاده از روش های بیولوژیک مانند کاشت درخت و غیره اقدام نمود.

روش‌های پایدارسازی گود

۱- جدار های مهاربندی توسط المان های اققی و مایل(Braced Wall using Wale StrutS)

۲- جدار های مهاربندی توسط المان های کششی(Soldier beam&lagging)

۳- سپر کوبی شیروانی (Braced Sheet Wall)

۴- جدار های مهاربندی توسط شمع های درجا(Bored Pile Walls)

5-  دیواره دیافراگمی (Diaphragm Walls-Slurry Wall)

6- جدارهای مهاربندی شیروانی توسط نیلینگ (Soil mailing)

۷-  انکراژ(Anchorage)

۸- جدار های مهاربندی توسط دوخت به پشت – پین گذاری (Tie back)

۹-  میکروپایل (Micropile)

۱۰- جدار های مهاربندی توسط خرپا (Truss-Raker)

۱۱- شیبدار کردن (Slop cing)

۱۲- روش Top-Down

همچنین بخوانید: انتخاب سازه نگهبان مناسب (روش مناسب پایدارسازی گود)