نکات مهم و قانونی

-چنانچه در پروژه‌اي که مهندس محاسب براي پایدار سازي گود سازه نگهبان پیش‌بینی انجام دهد، از تامین و اجراي سازه نگهبان اجتناب گردد، مسئولیت مهندس ناظر و مجري در صورت وقوع حوادث جانی و مالی به شدت افزایش می‌یابد.

-در صورتی که در پروژه، سازه نگهبان تامین گردد لیکن سازه یادشده با نقشه‌هاي مصوب مغایرت داشته باشد و این مغایرت به تائید مهندس محاسب نرسیده باشد، در صورت بروز حوادث احتمالی مسئولیت مهندس ناظر و مجري به شدت افزایش می‌یابد.

سازه‌نگهبان تامین نشود و یا نامنطبق با طرح مصوب باشد

-در صورتی که سازه‌نگهبان تامین نشود و یا نامنطبق با طرح مصوب باشد ، در صورت وقوع حادثه شرکت‌هاي بیمه‌گر می‌توانند در خصوص عدم پرداخت غرامت‌هاي مالی، موضوع خسارت را بررسی نمایند.

بدیهی است در صورتی که مهندس ناظر نسبت به پیگیري اجراي صحیح سازه کار اقدام نماید و علیرغم تامین پیش‌بینی‌هاي لازم پروژه دچار خسارت گردد، غرامت‌هاي یاد شده نه تنها می‌تواند از طریق شرکت‌هاي بیمه‌گر جبران گردد بلکه مسئولیت مستقیمی نیز بر عهده مهندس ناظر نباشد.

منبع : راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: اهمیت گودبرداری و اجرای سازه‌ نگهبان در چیست؟