مکانیزم گسیختگی رویه گود ( تحت سربار با تست مدل سانتریفیوژ)

مکانیزم گسیختگی رویه گود

مطابق شکل 1 در هر سه گودبرداری میخکوبی شده، شکستگی رویه به صورت یک تاشو دیده میشود. به نظر می رسد که فشار خاک پشت رویه به صورت نیروی برشی اعمال می شود و منجر به شکست آن در عمقی به نام عمق تاشو میشود. به عبارت دیگر، عمق تاشو، عمق نیروی حاصل از خاک پشت است.

این موضوع قابل مشاهده است که گسیختگی رویه در ابتدا همراه با یک تا شدگی در آن است که این امر با توجه به فشار خاک است، گوه گسیختگی خاک پشت رویه شکل میگیرد و سپس رویه تا میشود. در هر سه آزمایش رویه تا شدگی را تجربه میکند مگر در مقدارکم و یا متوسط سربار، در عمق مشخصی تاشدگی اتفاق می افتد، اما در یک گودبرداری تحت سربار بالا، رویه به صورت مورب تا میشود. در این راه، نقطه اثر نیروی برشی خاک که به رویه وارد میشود میتواند بررسی شود.

سربار کم و متوسط

برای سربار کم و متوسط، تاشدگی در عمق ثابتی اتفاق می افتد و مقدار این عمق به ترتیب 22 و 19.6 سانتی متر می باشد، درحالیکه در سربار بالا، خمش به صورت مورب و در دوسوم بالای رویه اتفاق می افتد که میتواند به علت کاهش عمق بحرانی این گودبرداری در اثر سربار بالایش باشد. بیشترین عمق خمش برای یک سربار بالا 20 سانتی متر است.

بنابراین، در سربارهای کم و متوسط، عمق خمش نزدیک به 2/3H میباشد، که مطابق با فرضیات پروفیل فشار مثلثی است. علاوه بر خمش و گسیختگی رویه، گسیختگی ها و ترک های جزئی نیز بر روی سطح رویه مشاهده شدند که دید مناسبی از مکانیزم گسیختگی رویه را به وجود می آورند.

برای سربار بالا، خمش مورب نقش اساسی بازی میکند، اما برای یک سربار متوسط، علاوه بر خمیدگی رویه شاتکریتی، دو گسیختگی مورب بزرگ در فاصله H/3 تا H/6 از پایین رویه شاتکریتی قابل مشاهده است، که نشانگر خمش در این نقطه می باشد. در گودبرداری که تحت سربار کم انجام گرفته باشد، علاوه بر تاشدگی، گسیختگی های متعدد عمودی، افقی و مایل مشاهده شد و رویه در قسمت هایی دچار فضای خالی شد.

شکل 1: مکانیزم گسیختگی رویه a) سربار 100 کیلوپاسکال b) سربار 70 کیلوپاسکال c) سربار 40 کیلوپاسکال

همچنین بخوانید: نشست زمین در لحظه گسیختگی رویه

توسط |1403/2/31 9:13:08اردیبهشت 16ام, 1401|مقاله ها|

اشتراک گذاری این مطلب

بازگشت به بالا