نقاط ضعف سازه نگهبان خرپایی

سازه نگهبان خرپایی علیرغم نکات مثبتی که برخوردار است داراي برخی ضعف هاي جدي است.

عمده مشکلات رایج در بکار گیري سازه نگهبان خرپایی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

1. مهندسان محاسب به دلیل تیپ پذیري ظاهري سازه نگهبان، کمتر اشتیاق به بازدید میدانی و ارائه طرحی منطبق با نیاز پروژه دارند.

2. اغلب مالکین و کارفرمایان متقاضی این روش ، تامین سازه نگهبان خررپایی را با نگاه هزینه اي صرف و شاید سازه اي غیر ضرور تلقی می نمایند .این دسته از مجریان بواسطه عدم آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقرارات رایج ، اغلب نسبت به مسئولیت خود در قبال وقوع خطر هاي پیش رو و تبعات قانونی آن کمتر مطلع هستند.

3. پیمانکاران ساخت این گونه سازه ها ، برحسب یک عادت نا متعارف کمتر تمایلی به استفاده از نقشه و مشخصات فنی در اجراي این دسته سازه‌ها از خود نشان می‌دهند. سادگی ظاهري در طرح و روش ساخت، اغلب باعث می گردد افراد کاملا غیر حرفه اي در این حوزه بکار گیري شوند.

4. اغلب مهندسین ناظر نیز با توجه به جمیع مشکلات اعلام شده ، گاها نقش و عملکرد موثري را به جهت حل مشکلات طرح شده در خود نمی بینند و در شرایط معمول ، خود را در بروز مخاطرات احتمالی با دیگر سازندگان سهیم می کنند. به عبارت دیگر متاسفانه ریسک خطر را می پذیرند.

منبع : راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: کیفیت مصالح پایدار سازی گود به روش نیلینگ و انکراژ