میکروپایل‌ ها در جهان برای کاربردهای متفاوتی به وجود آمدند. یکی از این کاربردها افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست برای فونداسیون‌های موجود می‌باشد. این کاربرد شامل دو نوع سناریو میشود.

(1) میکروپایل‌ ها برای بهسازی فونداسیون‌های مشکل‌دار موجود در طول ساخت و یا بعد از اتمام ساخت استفاده میشوند. مشکلات محتمل که فونداسیون‌های موجود می‌توانند داشته باشند شامل چرخش، نشست نامتقارن و نشست کلی زیاد می‌باشد. این مشکلات به طورکلی از خاک فونداسیون با ظرفیت باربری کم، فشردگی بالا یا لایه های غیریکنواخت خاک و شرایط بارگذاری غیریکنواخت مشتق میگردد.

(2) اضافه کردن طبقات به ساختمان بارهای زیادی به سازه موجود وارد میکند. با وجود بارهای اضافه ممکن است تقویت سازه و ظرفیت باربری بیشتری از خاک فونداسیون مورد نیاز باشد. در این مقاله، به مطالعه میدانی شبیه سازی یک شالوده که در ابتدا بر روی خاک طبیعی برای تحمل بارهای سازه اجرا شد و سپس تحت اثر بارهای بیشتری قرار گرفت انجام گرفته است.

این مقاله تحقیق میکند مکانیزم انتقال بار در طول نصب میکروپایل‌ها به صفحه های بتنی تحت بار اولیه و در حین اضافه بار به چه صورت است. سنسورهای فشار خاک و گیج های تنش میلگرد به ترتیب در زیر صفحات بارگذاری و در میکروپایل‌ ها برای پایش تغییرات تنش ها در حین بارگذاری و پروسه اتصال نصب شدند. رفتار میکروپایل‌ ها در فونداسیون و تحت بار اضافی با رفتار آزمایش های بارگذاری میکروپایل تک آنالیز و مقایسه شد. راه حل های تئوری برای آزمایش نتایج بدست آمده از این مطالعه میدانی، که شامل سختی کل فونداسیون میکروپایل شده، مقاومت نوک و نسبت باربری صفحه هستند، اعمال شدند.

آزمایش بارگذاری با و بدون میکروپایل متصل به صفحه بارگذاری دو پاسخ بار-تغییرشکل متفاوت داشت. انتقال بار از خاک به میکروپایل دقیقا بعد از اتصال صفحه پلیت به میلگرد فلزی شروع می‌شود. میکروپایل‌ها تقریبا 70 تا 86 درصد اضافه بار را درحالتی که بار مضاعف وجود داشته باشد تحمل میکنند. میکروپایل‌ها در این آزمایش مقاومت نوک بیشتر و اصطحکاک جداره کمتر نسبت به همین پارامترها در آزمایش بارگذاری تک شمع دارند. چون تفاوت هایشان را برای یکدیگر جبران میکنند، ظرفیت باربری نهایی میکروپایل ها در آزمایش بارگذاری فونداسیون تقریبا مشابه با ظرفیت باربری شمع تک در این مطالعه است

پلان ابزارگذاری آزمایش

شکل 1: تصویرشماتیک پلان ابزارگذاری آزمایش

شکل 2 : تصویر مقطع A-A از ستاپ ابزارگذاری آزمایش بارگذاری میکروپایل

شکل 2 : تصویر مقطع A-A از ستاپ ابزارگذاری آزمایش بارگذاری میکروپایل