شکل 1: تصویر شماتیک شرایط ژئوتکنیکی منطقه برای مدلسازی عددی

شکل 1: تصویر شماتیک شرایط ژئوتکنیکی منطقه برای مدلسازی عددی

امروزه، با توجه به افزایش شهرنشینی در مناطق شهری بزرگ، ساختمان های مسکونی و اداری بیشتری در مجاورت سازه های موجود ساخته میشوند. مخصوصا، تعداد زیادی سرمایه گذاری برای ساخت پارکین های زیرزمینی چند طبقه در اطراف خطوط تازه تاسیس یا موجود مترو انجام میشود، که باعث ایجاد فرصت های حمل و نقلی بی نظیری برای آیندگان میشود. سازه های جدید معمولا نیازمند اجرای گودهای عمیق تا عمق 25 تا 30 متر هستند و اغلب ابعاد بزرگی در پلان دارند. یکی از جنبه های کلیدی هنگام طراحی گودهای عمیق ارزیابی اثر آنها بر خاک اطراف و سازه های موجود می باشد. در این مقاله، جنبه های نگرانی اجرای گود و مقادیر تغییرشکل های زمین و سازه های موجود در مجاورت سازه های موجود مطالعه شده است. چهار مورد گودبرداری در خاک های کواترنری وارسا در مجاورت تونل ها و ایستگاه های مترو موجود با تاکید خاص بر توصیف و آنالیز داده های آزمایشگاهی شامل اندازه گیری های درجای تغییرشکل های قائم سازه های مترو موجود انجام شد. بحث و نتیجه گیری بر روی تغییرشکل های سازه ها (EPB، تونل های TBM با قطعات محافظ سگمنتی و ایستگاه های مترو) در مجاورت گودبرداری ها وابسته به موقعیت نسبی آنها نسبت به گود بیان شده است. رنج های متداول تغییرشکل ها نسبت به عمق، فاصله و نوع سازه تحت تاثیر گودبرداری های عمیق داده شده است. معادله ای برای پیش بینی تغییرشکل های قائم تونل های TBM در مجاورت گودها طراحی شده است. علاوه براین، مدلسازی اجزا محدود دوبعدی یکی از مثال های توصیف شده انجام شد و به جزئیات بیان شده است.

EPB تونل های TBM با محافظت سکمنتی واقع شده در فاصله 20 تا 40 متری از دیوار گود، در سطح عمق گودبرداری یا بالای آن، ممکن است تا 10 میلی متر تغییرشکل قائم ناشی از گودبرداری را تجربه کند. و این تونل ها با فاصله 20 تا 40 متری از دیواره گود، واقع شده در زیر سطح گودبرداری نهایی به سختی توسط گودبرداری تحت تاثیر قرار میگیرند، و امکان رخداد تغییرمکان های ناچیز در حدود یک میلی متر وجود دارد.

از نظر تاثیر گودبرداری بر ایستگاه های مترو یا دیگر سازه ها نباید یک نتیجه گیری کلی بر اساس چند مثال مدنظر قرار بگیرد. با این حال، چند محدودیت مانند محدودیت های زیر را میتوان در طراحی اعمال کرد.

-ایستگاه ها درون دیوار دیافراگمی های عمیق خارجی ساخته شوند.

-دیوار دیافراگمی گود حداقل ده متر در زیر کف فونداسیون ایستگاه امتداد یابد.

-دیوار دیافراگمی های گود به وسیله دال های زیرزمینی به وسیله دائمی یا موقتی حفاظت شوند.

 

 

شکل 2 :نقشه جابجایی های افقی مدل به میلی متر

شکل 2 :نقشه جابجایی های افقی مدل به میلی متر