از جمله مشکلات روش اجرای تاپ دان (Top-down) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– عملیات خاکبرداری و حفاری زیر دال سقف مشکل است. این موضوع می‌تواند برای کارگران به دلیل شرایط کاری سخت ایجاد فشار کند.

– اگر در کار با هرگونه شرایط پیش‌بینی نشده همچون پی مدفون یا لایه‌های خاک سخت مواجه شود، کار حفاری به مشکل برخورد خواهد کرد.

– انجــام عملیات خاکی کندتر از روش‌های متداول است.

– باید بین مدیر پروژه و کارگران هماهنگی بسیار خوبی وجود داشــته باشــد. مصالح ساختمانی، انبار کردن، حمل و نقل، انتقال و تمامی فعالیت‌های دیگر باید برنامه ریزی شده باشد.

بعد از تکمیل بتن ریزی

پس از تکمیل بتن ریزی دال طبقات نمی‌توان بلافاصله حفــاری را آغاز کرد، زیرا نمی‌تــوان خاک زیــر دال را پیش از آنکه بتن به مقاومت موردنیاز برســد خارج کرد. ( رولی و یاروود 1988 ) پیشنهاد کردند که تنها از پی‌های متکی بر شمع برای روش تاپ دان (Top-down) میتوان اســتفاده کرد. از این رو تصمیم برای اســتفاده از روش تاپ دان(Top-down) انتخاب نوع پی و ستون‌های زیرزمین را محدود می‌کند.

می‌توان با ایجاد بازشدگی‌های بزرگتر در دال سقف‌ها در پایدار سازی گود بر برخی از مشکلات مذکــور غلبه کــرد. به منظــور ایجاد مسیرهای مجزا برای انتقال مصالح به داخل و خارج می‌توان دو یا تعداد بیشتری بازشدگی در دال سقف طراحی کرد.

نمونه‌ای از روش ساخت تاپ دان(Top-down) تصاویری از مرکز تجاری آی اف ســی(ســاختمان مرکز تجــارت بین المللی) هنگ کنــگ که یک مجموعــه هتل و ســاختمان تجاری است و در مجاورت بندرگاهــی در هنگ کنگ قــرار گرفته است. ساخت این برج که سومین برج بلند دنیاست در سال 1997 آغاز شد و در سال 2003 پایان یافت.

همچنین بخوانید: مزایای روش ساخت تاپ دان

سایر مقاله‌های ما با موضوع «تاپ دان (Top-Down)» را بخوانید:

پایدارسازی گود به روش تاپ دان

مشکلات روش اجرای تاپ دان (Top-down)

مزایای روش ساخت تاپ دان

مراحل اجرایی روش تاپ دان (Top-down)

روند اجرای روش پایدارسازی تاپ‌دان

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

توسعه یک سیستم بهینه ستون برای ساخت و ساز تاپ دان

گود عمیق تو در تو به روش تاپ دان

طراحی گودبرداری عمیق در خاک نرم به وسیله روش تاپ دان در شانگهای چین