طبق تعاریف قانون برگزاری مناقصات، مناقصه فرايندي‌ است رقابتي ‌براي‌ تأمين كيفيت مورد نظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)، كه‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گري‌ كه‌ كمترين‌ قيمت ‌متناسب‌ را پيشنهاد كرده‌ باشد، واگذار مي‌شود. همچنین مناقصه‌گزار دستگاهی است كه‌ مناقصه‌ را برگزار مي‌نمايد.

شرکت خدمات ژئوتکنیک پی‌بان، با دارا بودن کمیته‌ای متشکل از اعضای خبره که قادر به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، ارزیابی مالی و ارزیابی شکلی اسناد می‌باشد، آماده همکاری در برگزاری مناقصات پروژه‌های ژئوتکنیک است.

این مناقصات به صورت محدود و یا اعلام عام در سیستم های سازه نگهبان و پایدارسازی گود مشتمل بر نیلینگ، انکراژ، جت گروتینگ، اختلاط عمیق خاک، میکروپایل توسط این شرکت برگزار می گردد.