مراحل اجراي سازه نگهبان خرپایی

1- بعد از اتمام عملیات تخریب و رسیدن به تراز سطح زمین محل قرارگیري عضوهاي قائم خرپا در مجاورت دیواره گود با کمترین تداخل با سازه اصلی مشخص می گردد.

2- در این محل ها چاه هایی حفر می شوند که عمق این چاه ها برابر با عمق گود به اضافه طول شمع می باشد. طول شمع حداقل 25درصد عمق گود می باشد. قطر چاه ها در حدود 80 سانتیمتر می باشند.

3- مطابق نقشه آرماتوربندي شمع انجام شده و عضو قائم ساخته شده در چاه قرارداده می شود

(نکته قابل توجه این است که عضو قائم بایستی تا حد امکان به ملک مجاور تکیه کند).

4 – بتن ریزي شمع انجام می گردد. پس از سخت شدن بتن عضو قائم به صورت گیردار در خاك خواهد بود.

5- خاك با شیب پایدار برداشته می شود.

6- پس از خاکبرداري در محل پاي عضو مایل، فونداسیون منفرد همراه با صفحه ستون اجرا می شود.

7- عضو مایل به پی منفرد و عضو قائم متصل می گردد.

8- خاك محصور بین اعضاي قائم و افقی خرپاها (سپر خاکی)، به صورت مرحله اي گودبرداري شده و در هر مرحله اعضاي افقی و قطري نصب می شوند تا خرپا تکمیل گردد. توجه گردد که در صورت وجود فاصله بین عضو قائم و ملک مجاور حتماً بایستی در هر مرحله گود برداري این قسمت با مصالح مناسب پر گردد تا فشار خاك به خرپا منتقل گردد (مصالح مناسب مصالحی است که حداقل مقاومت فشاري خاك آن قسمت را دارا باشد). تحتانی ترین عضو افقی بایستی به صورتی نصب شود که تراز روي عضو برابر با تراز کف گود باشد.

9- برداشت خاك و اجراي اعضاي مهاربندي تا خرپاي فضایی شکل پذیرد.

تذکر: مراحل اجرای سازه نگهبان خرپایی به این شکل است که پس از نصب المان قائم لازم است عملیات نصب مهارهاي جانبی در اسرع وقت صورت پذیرد. نصب مهارهاي جانبی می تواند به صورت همزمان با پیشرفت عملیات خاکبرداري صورت پذیرد. بدیهی است با توجه به جنس و نوع خاك ترتیب و توالی این مراحل با نظر مهندس محاسب و ناظر می باشد.

10- تثبیت جداره ها از طریق تخته کوبی، دوغاب و یا شاتکریت به منظور جلوگیري از ریزش هاي موضعی و جزئی خاك.

11- اتمام عملیات در صورتی پایان خواهد پذیرفت که تمامی مراحل فوق انجام گیرد

منبع : راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: نکات مرتبط با نیل و انکر و صفحات هدنیل و هد انکر در پروژه‌های پایدارسازی گود