شکل 1: خلاصه مقادیر بهسازی آزمایش CBR بر روی خاک رس نباتی

شکل 1: خلاصه مقادیر بهسازی آزمایش CBR بر روی خاک رس نباتی

قابلیت اعتماد به خاک و روش بهسازی خاک بر روی خاک رس نباتی

خاک ها در مناطق متفاوت مشکلات متفاوت اساسی دارد که شامل سطح آب زیرزمینی بالایی، تغییرشکل های رس های بسیار فشرده شونده، خاک نباتی و غیره هستند. بیشتر مناطق این نواحی، توسط آب کنده شده، باتلاقی و پوشیده شده با خاک ضعیف می باشد. بنابراین، ساخت سازه بر روی آنها را بدون در نظر گرفتن پایداری چنین سازه هایی را مشکل می سازد. بهسازی خاک مقاومت، ظرفیت باربری و از زوال نیروهای طبیعی جلوگیری میکند. این کار تمایل به تغییرحجم و نشست را کاهش میدهد، نفوذپذیری را کنترل میکند و نفوذپذیری طولانی مدت در طول دهه های بهره برداری تحت شرایط سخت محیطی را فراهم میکند. در این مقاله، قابل اعتماد بودن نتایج تکنیک های بهسازی بر خاک رسی نباتی، در مناطق مختلف، در عمق یک متری، با استفاده از آزمایش مقاومت فشاری تک محوره (UCS) و آزمایش نسبت ظرفیت باربری کالیفرنیا (CBR) بررسی شده است. مصالح زیادی مانند مصالح شیمیایی کلسیم اکسید، کلسیم هیدروکسید، کلسیم کلرید، سیمان، آلومینیوم هیدروکسید و سدیم سیلیکات و ژئوتکستایل های بافته شده غوطه ور، بافته نشده غوطه ور، بافته شده غیرغوطه ور، بافته نشده غیرغوطه ور برای زمان عمل آوری 7 روز، 14 روز و 28 روز استفاده شد. در میان روش های متفاوت بهسازی خاک، مشخص شد که استفاده از افزودنی های شیمیایی برای بهسازی خاک برای افزایش پارامترهای مقاومتی خاک و ظرفیت های باربری قابل اعتماد تر است. علاوه بر این، مواد شیمیایی که در بالا اشاره شدريال مقاومت برشی خاک را افزایش داد و ویژگی های تورم و جمع شدگی خاک را کنترل میکند، بنابراین، یک تکنیک قابل اعتماد برای بهسازی خاک می باشد. همچنین، مشخص شد استفاده از ژئوتکستایل نیز قابل اعتماد بوده به دلیل اینکه باعث افزایش مقاومت خاک میشود. قابل اعتماد بودن خاک بهسازی شده، با استفاده از دو آزمایش، با افزایش در درصد مواد شیمیایی اضافه شده از 2 تا 10 درصد وزنی نمونه خاک افزایش یافت. اما تا یک سطح مشخص (6درصد در بیشتر موارد) قبل از اینکه این افزایش، کاهش یابد.

از میان تمام مواد شیمیایی استفاده شده در این مطالعه، کلسیم اکسید بیشترین مقدار افزایش را ایجاد کرد. زمانیکه هزینه اجرای موارد با هم مقایسه شد، برای هدف بهینه سازی، سیمان و کلسیم اکسید به ترتیب بهترین گزینه ها هستند.

 

 

شکل 2 : ویژگی های شیمیایی استفاده شده برای مطالعه

شکل 2 : ویژگی های شیمیایی استفاده شده برای مطالعه