اقدامات لازم قبل از شروع عملیات گودبرداري و پایدارسازی گود

1- انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی : زمین موردنظر از لحاظ استحکام و جنس خاك به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. نقشه گودبرداري، پایدارسازي جداره هاي گود و همچنین برنامه گودبرداري توسط ناظر و مجري بررسی شود.

2- بررسی و مطالعۀ تأسیسات زیرزمینی احتمالی در محل: موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل کانال‌هاي فاضلاب، قنوات قدیمی، لوله کشی آب و گاز، کابل هاي برق، تلفن و غیره که ممکن است در حین عملیات گودبرداري جهت اجرای پایدارسازی به کمک سازه‌ نگهبان و خاکبرداري موجب بروز خطر و حادثه یا خود دچار خسارت شوند،

بررسی و شناسایی شوند و با همکاري سازمان‌هاي ذي ربط، نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و همچنین در صورت قطع جریان آنها اقدام شود. در صورتی که تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات امکان پذیر نباشد، باید با همکاري سازمان هاي مربوطه و به طرق مقتضی نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.

3- بررسی و مطالعۀ چاه‌هاي آب و فاضلاب و قنوات، اعم از متروکه و یا دایر، در محل

4- چنانچه محل گودبرداري جهت اجرای پایدارسازی گود به کمک سازه‌های نگهبان ، در نزدیکی یا مجاورت یکی از ایستگاه‌هاي خدمات عمومی از قبیل آتش نشانی، اورژانس و غیره و یا در مسیر اتومبیل هاي مربوطه باشد، باید از قبل مراتب به اطلاع مسئولان ذي ربط رسانده شود تا در سرویس‌رسانی عمومی وقفه‌اي ایجاد نشود.

بازرسی ساختمان‌هاي مجاور گود

– دستورات لازم براي تخلیۀ آب استخرها و کالاهاي انبارها، به ویژه کالاهاي سنگین یا قابل اشتعال، وسایل و ماشین آلات مرتعش با بار دینامیکی (در صورت لزوم)

– بررسی ساختمانها و معابر مجاور و نصب وسایل پایش برروي آنها

– بررسی وجود باغچه یا زمین زراعی دایر در مجاورت گود

– بررسی اخذ مجوزهاي لازم از ادارات و سازمانهاي ذیربط نظیر شهرداري، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و نظایر آن

– برنامه‌ریزي و زمان‌بندي کارهاي اجرایی، متناسب با شرایط کار، اوضاع جوي، و فصل انجام کار

– بررسی روش اجراي مهارسازي و تهیه برنامه گودبرداري جهت اجرای سازه نگهبان

– آماده کردن کلیّۀ تجهیزات و لوازم و دستگاه‌هاي مورد نیاز براي اجراي عملیات گودبرداري جهت اجرای سازه نگهبان

– خارج نمودن کلیه اشیا زائد از قبیل سنگ، تخته، ضایعات ساختمانی و موانع از محل

– تمام کارگرانی که در عملیات خاکی مشغول به کار می شوند باید تجربه کافی داشته باشند و اشخاص ذي صلاح بر کار آنان نظارت کنند. همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و اپراتورهاي ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه، باید از اشخاص ذيصلاح و داراي کارت مهارت و سلامت باشند.

– توجیه ساکنان ساختمان‌هاي مجاور با هشدارهاي ایمنی مورد نیاز جهت تخلیه ساختمانها در صورت احساس خطر ریزش(همچون سر و صداي غیرمتعارف، ترك احتمالی، باز و بسته نشدن دربها و پنجره ها و…

گودبرداري مجاور معابر و فضاهاي عمومی با رعایت حداقل 150 سانتیمتر فاصله تا لبه گود و با نصب علائم هشداردهنده صورت گیرد

همچنین بخوانید: اختلاط خاک به صورت درجا و انتخاب بین اختلاط خشک و اختلاط تر