آغاز عملیات اجرایی

پس از تایید برگه شروع عملیات، آغاز عملیات اجرایی تخریب و پایدارسازی گود ممکن می گردد. عملیات اجرایی با تخریب ساختمان قدیمی آغاز گردیده و با عملیات گود برداري و اجراي اسکلت ادامه می یابد. اهم موارد قابل توجه توسط مهندس ناظر جهت اجرای تخریب و پایدارسازی گود در این مرحله به شرح زیر می باشد:

الف- تخریب و نخاله برداري

قبل از آغاز عملیات تخریب، بایستی صلاحیت و سوابق اجرایی پیمانکار تخریب توسط ناظر بررسی و تائید گردد. در این مرحله طرح تخریب و روش عملیات نیز با مجري ذیصلاح بررسی نهایی شده و روش اجرا به همراه برنامه زمان بندي به تائید ناظر می رسد. عملیات تخریب می باید با رعایت کامل مقرارات ملی ساختمان و استاندارد هاي ایمنی نظیر حفاظت و ایمنی کارگاه هاي ساختمانی ، مبحث دوازدهم و بیستم اجرا گردد .

فرم و چک لیست هایی که در پیوست دستور العمل اجرایی حاضر آورده شده است باید توسط ناظر در سامانه سازمان یا کارتابل ناظر تکمیل و ثبت گردد.

ب- گود برداري و پایدار سازي گود

مهندس ناظر در پروژه گودبرداری و پایدارسازی گود باید 72 ساعت قبل از شروع عملیات گودبرداري از طریق سامانه سازمان مراتب را به اطلاع برساند. قبل از آغاز عملیات گود برداري بایستی روش اجرایی گودبرداري و نقشه هاي سازه نگهبان با دقت بررسی گردند. در این مرحله لازم است پیوست شماره 4 نشریه تخریب سازمان نظام مهندسی توسط ناظر مطالعه و مد نظر قرار گیرد.

تذکر :

حضور مهندس مجري ذیصلاح در اجرای عملیات پایدارسازی گود باید توسط ناظر کنترل گردد. درصورت عدم حضور مجري ذیصلاح (بصورت مستمر در طول پروژه) بایستی مراتب در اولین گزارش ادواري مهندس ناظر با عنوان خلاف گزارش گردد.

منبع : راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: در پروژه‌های گودبرداری، پایدارسازی و اجرای سازه نگهبان، منظور از سطح خطر گودبرداري چیست؟