دیوار مسلح شده : در صنعت ساختمان، فعالیت‌های موقتی به عنوان قسمتی از کار تحت مسئولیت پیمانکار تعریف میشود تا اجرای کارهای دائمی را تسهیل کند. طراحی مشکل‌دار کارهای موقتی، مخصوصا سازه‌های پایدارسازی موقت خاک، ممکن است باعث گسیختگی‌های فاجعه باری در طول ساخت شود.

یکی از مثال های ملموس گزارش شده، تخریب یک گود عمیق 30 متری در کنار اتوبان نیکول در سنگاپور در سال 2004 بود که منجر به کشته شدن چهار نفر و آسیب سه نفر شد. مطالعات قبلی نشان دادند که فرضیات اشتباه در مدلسازی عددی، ترتیب نامناسب بین آنالیز و ساخت اصلی، توسعه پتانسیل شکست عمیق، تغییرات در شرایط سطح آب و فشار اضافی فعال خاک به دلیل سربار اضافی پارامترهای غالبی هستند که باعث شکست در گودهای عمیق می‌شوند.

این مقاله طراحی و ساخت سیستم نوآورانه پایدارسازی گود به اسم “دیوار سولجرپایل مسلح شده با نیلینگ برای حفاظت از گود موقت” در یک ساختمان را مورد بحث قرار می‌دهد.

فعالیت های موقت گودبرداری شامل یک دیوار با ارتفاع 7 متر، مضاف بر دیوار 5 متری پیشنهادی است که واقع در زیر دیوار موجود می‌باشد که در ادامه توسط محدودیت های دیگر سایت پیچیده‌تر شدند. نتایج نشان داد که خاک مسلح شده با روش نیلینگ به طور موثری می‌تواند تغییرشکل دیوار سولجر پایل را به خوبی محدود کرده و از ایجاد احتمال پیدایش صفحات لغزش عمیق جلوگیری کند.

این سیستم همچنین فضای کاری بیشتری را در جلوی دیوار فراهم کرده است به این خاطر که هیچگونه تیر یا سر انکری نیاز نشد. هردو آنالیز “تنش-کرنش اجزای محدود” و “حد تعادل پایداری شیب” با نتایج پایش میدانی توافق خوبی نشان دادند.

دیوار در محدوده زمانی 8 هفته حدود 65 میلی متر  تغییرشکل نشان داد. برای گودبرداری به شکل پیشنهادی برای دو طبقه دیوار، رفتار تغییرشکل دیوار بالایی تاثیر زیادی بر روی تغییرشکل دیوار پایینی دارد و برعکس. اندرکنش بین این دو نوع دیوار پیچیده است و تحت تاثیر چند فاکتور مانند فاصله بین دیوارها، نیروی مقاوم بسیج شده توسط دیوارها، ویژگی‌های صلبیت دیوارها و خصوصیات خاک می باشد.

شکل 1: (a) آنالیز پایداری شیب حالت حدی گود پیشنهادی در سکشن A (b) آنالیز پایداری شیب حالت حدی گود پیشنهادی در سکشن B

شکل 1: (a) آنالیز پایداری شیب حالت حدی گود پیشنهادی در سکشن A (b) آنالیز پایداری شیب حالت حدی گود پیشنهادی در سکشن B

شکل 2 : (a) آنالیز المان محدود گود پیشنهادی در سکشن A (b) آنالیز المان محدود گود پیشنهادی در سکشن B

شکل 2 : (a) آنالیز المان محدود گود پیشنهادی در سکشن A (b) آنالیز المان محدود گود پیشنهادی در سکشن B