طراحی، ساخت و عدم قطعیت یک گودبرداری عمیق مجاور با ساختمان بلند مرتبه

بنگالورو شهری با جمعیت متروپلیتن حدودی 9 میلیون نفر و مساحت حدودی 700 کیلومتر مربع در هند واقع شده است. به عنوان دومین متروپلیس درحال توسعه هند به حساب می آید. درنتیجه، فعالیت ساختمانی زیرساخت های شهری و ساختمانی به طور گسترده ای در حال افزایش است. این عمل ناشی از فضای محدود میباشد تا برای پارکینگ وسایل نقلیه و تسهیلات فضای مناسب ایجاد شود. همچنین، در چنین شرایطی، اطمینان از ایمنی ساختمان های مجاور در نزدیکی منطقه گودبرداری ضروری است. در این مطالعه، طراحی و ساخت یک گود عمیق برای ساخت یک ساختمان اداری واقع در بنگالورو بررسی شده است. مدل اجزا محدود از طریق نرم افزار پلکسیس دو بعدی در این مقاله برای طراحی سیستم گود استفاده شد. طراحی و ساخت دو طرح متفاوت بحث شد، که آنها براساس پروفیل خاک، محدودیت فضا، وجود سازه های مجاور و خطوط سرویس شهری پیشنهاد شدند. در کنار لبه گود در چند قسمت، ساختمان های موجود در مجاورت بسیار نزدیک با خط پروژه قرار گرفتند که منجر به نبود شیب مناسب برای پایدارسازی با نیل های مورد نظر شد. بنابراین، به منظور پایدار نگه داشتن دیواره های گود در آن نقاط خاص اجرای شمع با انکر پیشنهاد شد. این گود عمیق مورد توجه ویژه ای قرار گرفت به دلیل عدم قطعیت هایی که در طول ساخت با آن مواجه شد که منجر به گسیختگی شیب عمیق 20 متری مجاور با ساختمان بلند مرتبه موجود شد. این ساختمان بلند مرتبه در حین گودبرداری کاملا فعال بود. پتانسیل تغییرشکل های بزرگ این ساختمان ناشی از گسیختگی شیب یکی از نگرانی های اصلی بود. اقدامات اصلاحی فوری برای نگهداری فونداسیون ساختمان بلند مرتبه در این مطالعه آورده شده است. این اقدامات شامل پرکردن فوری شکاف به همراه نیل های تزریقی بودند.

در طول مراحل ساخت، داده برداری از حفره های شمع های پیوسته آنالیز شدند و براساس پروفیل خاک واقعی طراحی گودبرداری اصلاح شد. محاسبات بازگشتی برای اصلاح طراحی نیلینگ کوبشی نیز برای اطمینان از مناسب بودن سیستم پایداری با شرایط واقعی پروفیل خاک زیرسطحی انجام شد.

گسیختگی گروه شمع پیوسته در طول رویه D برج 7و8 اتفاق افتاد که میتواند مرتبط با ضعف سنگ در قسمت پاشنه شمع پیوسته باشد که موجب لغزش شده است.

 

 

شکل 1: تصویر گسیختگی رویهD برج 7و8

شکل 1: تصویر گسیختگی رویهD برج 7و8

 

 

شکل 2 :محافظت فوری از شیب خاک در طول رویه D برج 7 و8

شکل 2 :محافظت فوری از شیب خاک در طول رویه D برج 7 و8