انواع شیت پایل‌ ها

انواع شیت‌پایل های مورد استفاده در پایدارسازی گود به شرح زیر است:

  1. Z شکل
  2. U شکل
  3. HAT شکل

ویژگی مقطع Z شکل در شیت پایل های مورد استفاده در پایدارسازی گود

برای دیوارهای متوسط تا بلند در پایدارسازی گود ها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) مورد استفاده قرار می‌گیرند، این مقاطع یکی از بهترین و کاربردی‌ترین شکل مقاطع در شیت پایل ها می‌باشند. این نوع مقطع معمولا در حالت شیت پایل های طره‌ای و یا در مورد دوخت به پشت در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. از کاربردهای بیشتر این مقطع برای تحمل بار می‌باشد.

شکل 1. مقطع Z شکل در شیت پایل های مورد استفاده در پایدارسازی گودها

ویژگی مقطع U شکل در شیت پایل های مورد استفاده در پایدارسازی گود

این مقاطع نیز دقیقا کاربردشان مانند مقاطع Z شکل مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌باشد که در شکل 2 مقطع U شکل نشان داده شده است.

شکل 2. مقطع U شکل در شیت پایل های مورد استفاده در پایدارسازی گودها

ویژگی مقطع HAT شکل در شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گود

نسل جدیدی از شیت پایل های فلزی مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) با خاصیت بهتر رانده‌شدن در زمین، اطمینان سازه‌ای بالاتر، بهتر‌بودن از لحاظ اقتصادی نسبت به شیت پایل ها با مقاطع Uو Z به نام HAT می‌باشند که دارای شکل مقطع بزرگ و لاغر با عرض موثر 900 میلی‌متر می‌باشند که براساس تکنولوژی نوآوری در صنعت طراحی گردیده‌اند.

همان‌طور که در شکل 3 نشان داده شده است این مقاطع می‌توانند در مقاطع عرضی 10H و 25H در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، میکروپایل ، انکراژ، تاپ‌دان و …) مورد استفاده قرار گیرند.

شکل 3. مقطع HAT شکل در شیت پایل های مورد استفاده در پایدارسازی گودها

علت بهتر رانده شدن این مقاطع در داخل زمین در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) این است که نسبت به مقاطع قدیمی تر دارای سختی بیشتری می‌باشد در نتیجه تغییرشکل‌های شمع وقتی که در داخل زمین به منظور پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) رانده می‌شود، محدود می‌گردد و در نتیجه می‌توان از شمع‌های بلندتری نیزاستفاده نمود.

فواید مقطع HAT900 مورد استفاده در پایدارسازی گود

  1. بهتر رانده‌شدن در داخل زمین
  2. مقاوم‌تر بودن از لحاظ سازه‌ای
  3. اقتصادی‌تر بودن
  4. کاهش مقدار فولاد مصرفی در واحد سطح دیوار
  5. کاهش تعداد شیت پایل های مصرفی
  6. کاهش زمان اجرا و هزینه‌های خاکبرداری
  7. نیاز به در نظر گرفتن اثرات مفاصل نمی‌باشد

همچنین بخوانید: اندازه دهانه شمع‌ها در پایدارسازی گود