ریسک‌های ساخت سازه نگهبان و دیوار سیستم‌های حائل زمین

در پروژه‌های پایدارسازی گود ریسک هایی وجود دارد که به قرار زیر می‌باشند:

1. نقص در بازرسی‌های کامل و کافی زیرسطحی

2. بی دقتی در انتخاب پارامترهای مصالح برای طراحی

3. انتخاب مدل آنالیزی نامناسب

4. پروسه‌های ضعیف کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت

5. ارزیابی ضعیف عملکرد بلندمدت و کوتاه مدت با پایش‌های ژئوتکنیکی (معمولاً فقط در مواردی لازم است که سازه‌های حساسی در پشت دیوار میخکوبی وجود دارد، یا زمانیکه سایر شرایط ریسک بلندمدت، نمود پیدا کند)

ریسک‌های ساخت سازه نگهبان خصوصا دیوارهای میخکوبی خاک

1. خوردگی که می‌تواند بر عملکرد بلندمدت میلگردهای فولادی و سایر اجزاء فلزی استفاده شده در پایدارسازی تاثیرگذار باشد، اگر در طراحی بطور مناسب در نظر گرفته نشود.

2. مقادیر زیاد نشت آب زیرزمینی بداخل گود ممکن است شرایط ساخت دیوار میخکوبی خاکی را بغرنج کند، بویژه در ترازهای پایین گود، بالاخص اگر بدون روکش باشد. بالا بودن تراز زیرزمینی ممکن است بر عملکرد بلندمدت سیستم نیز تاثیر بگذارد.

3. پروسه های طراحی دیوارهای میخکوبی خاک در پروژه‌های پایدارسازی گود، مستلزم تصدیق معیارهای طراحی استفاده شده برای ارزیابی مقاومت پول اوت میخ هاست.

4. ممکن است شدت ریسک افزایش یابد اگر برخی المان های کلیدی طراحی در دفترچه مشخصات به خوبی در نظر گرفته نشوند. برای مثال، المانی همچون پایداری گلوبال یا آنالیزهای تغییرشکل ممکن است بطور مناسب در نظر گرفته نشوند، اگر کارفرما بطور کامل مسئولیت طراحی را به پیمانکار محول کند، و پیمانکار هم توانایی لازمه را نداشته باشد.

اقدامات لازم برای کنترل و مدیریت ریسک در پروژه های پایدارسازی گود

1. عموماً، کارفرما بایستی اطلاعات کافی از سایت را برای طراحی داخلی و خارجی بدست آورد. کارفرما بایستی اطمینان دهد کند که پتانسیل خوردگی زمین بطور کامل و دقیق توسط مهندسین وی ارزیابی شده است.

2. البته، کارفرما میتواند مسئولیت ارزیابی پتانسیل خوردگی را به پیمانکار محول نماید. این ارزیابی‌ها تراز محافظت از خوردگی لازم را نشان خواهند داد. کارفرما بایستی رواداری مد نظر خود در مورد خوردگی و توانایی اش در تامین هزینه های محافظت از خوردگی لازمه را مشخص نماید.

3. مهندس کارفرما بایستی مسئولیت معیارهای جابجایی انتخاب شده برای طراحی را بر عهده بگیرد. اگر معیارهای تغییرشکل سخت گیرانه ملاک عمل باشد، مهندس کافرما بایستی جابجایی زمین را در حین طراحی – احتمالا با استفاده از آنالیزهای عددی – به منظور انتخاب ابزارهای مناسب برای کنترل جابجایی دیوار ارزیابی نماید.

بعلاوه، ممکن است لازم باشد مهندس تدوین برنامه پایش کوتاه مدت و احتمالا بلندمدت جابجایی های دیوار را جهت تایید عملکرد سیستم در دستور کار قرار دهد. در بخشی از این برنامه، مهندس بایستی طرح های اجرایی کافی برای پایش و اقدامات درمانی حین ساخت را تدوین نماید. این ارزیابی ها مهم هستند چون نتایج حاصله می تواند حاکی از آن باشد که دیوارهای میخکوبی خاک سیستم های مقرون به صرفه ای نیستند، اگر معیارهای کنترل تغییرشکل سخت گیرانه باشند.

4. مهندس کافرما بایستی ارزیابی تراز آب زیرزمینی و پتانسیل نشت به داخل گود را در گزارش های ژئوتکنیکی و در مراحل طراحی پروژه پایدارسازی گود، بگنجاند. شاید لازم باشد سیستم زهکشی در طراحی پایدارسازی گود لحاظ شود. همچنین این ارزیابی‌ها ممکن است نشان دهند دیوارهای میخکوبی خاک در چنین سایتهایی جهت اجرای سازه نگهبان و پایدارسازی گود، مقرون به صرفه نیستند.

5. برای تایید مقادیر مقاومت پول اوت میخ‌ها که در طراحی استفاده می شود، یک برنامه های آزمایش بارگذاری اعتبارسنجی و شاهد بایستی در همه پروژه های پایدارسازی گود به روش میخکوبی انجام شود.

6. کارفرما بایستی انجام پایداری گلوبال و آنالیزهای تغییر شکل (اگر لازم باشد) قبل از مناقصه را به مهندسان خود محول کند. نتایج این ارزیابی‌ها بایستی در قرارداد آورده شود. اگر این موارد طراحی به پیمانکار محول شوند، کارفرما بایستی اسناد قرارداد را طوری تدوین نماید که در آن همه الزامات اسناد تسلیمی از سوی پیمانکار از قبیل دفترچه مشخصات طراحی، دامنه المان های طراحی، معیارهای طراحی، و معیارهای عملکرد، بطور شفاف و روشن توضیح داده شده باشد.

همچنین بخوانید: سازه نگهبان مهارمتقابل