اجرای میکروپاپل

میکروپایل مشتمل بر چهار مرحله حفاري، لوله‌كوبي، تزريق و تسليح مي‌باشد كه در ذيل به آنها اشاره مي‌گردد.

 حفاري

در صورتيكه امكان كوبش لوله‌هاي ميكروپايل از ابتدا به دلايل مختلف نظير وجود كف‌سازي، بتن مگر، لايه متراكم خاك و غيره ميسر نباشد، مي‌بايست نسبت به انجام عمليات حفاري اقدام نمود.

عمليات حفاري جهت اجرای میکروپایل (ریزشمع) به روش‌هاي مختلف نظير حفاري دوراني (Rotary) و يا دوراني- ضربه‌اي (D.T.H) صورت مي‌پذيرد.

حفـاري مي‌بايست تا عمـقي كه امكان كوبش ميسرگردد، ادامه يابد، بعضاً حفاري در كل ارتفاع ميكروپايل (ریزشمع) نيز صورت مي‌گيرد.

لوله‌كوبي

به منظور استقرار لوله‌هاي ميكروپايل (ریزشمع) در محل گمانه، غالباً از عمليات لوله‌كوبي استفاده مي‌گردد،

براي اين منظور در مرحله اول عمليات از لوله نوك تيز ميكروپايل (ریزشمع) استفاده مي‌شود و  پس از فرو رفتن لوله اول، لوله دوم به لوله اول متصل گرديده و كوبيده مي‌شود و عمليات كوبش بدين منوال ادامه مي‌يابد، طول لوله‌هاي ميكروپايل (ریزشمع) غالباً دو متر مي‌باشد.

تزريق

پس از اتمام لوله‌كوبي، مي‌بايست تزريق دوغاب سيمان انجام گيرد، مجموعه دستگاه تزريق از سه بخش ميكسر اوليه، ميكسر ثانويه و پمپ تزريق تشكيل مي‌گردد.

پس از اختلاط آب و سيمان به نسبت مشخص در ميكسرها، دوغاب سيمان توسط پكرهاي درون چاهي و سرچاهي از طريق جداره مشبك ميكروپايل (ریزشمع) به خاك تزريق مي‌گردد كه علاوه بر پيوستگي جداره ميكروپايل (ریزشمع) به زمين، سبب بهبود مشخصات مكانيكي خاك نيز مي‌گردد.

تسليح و فلنج‌گذاري

گام نهايي در اجراي ميكروپايل (ریزشمع)، عمليات نصب آرماتور تسليح در داخل لوله ميكروپايل (ریزشمع) و نصب فلنج مي‌باشد.

بديهي است كه آرماتور تسليح مي‌بايست قبل از گيرش سيمان، در داخل گمانه نصب شود.

فلنج كه به منظور ايجاد اتصال كامل بين ميكروپايل (ریزشمع) و بتن فونداسيون و همچنين جلوگيري از برش پانچ بكار مي‌رود، مي‌بايست در آخرين مرحله به آرماتور تسليح ميكروپايل جوش شود.

 

همچنین بخوانید: روش اجرای میکروپایل (ریزشمع) جهت انجام بهسازی و پایدارسازی