فرمول های اصلی نشست سطحی و تغییر شکل جانبی گود

معمولا حداکثر نشست سطحی v(max) δ را با رجوع به حداکثر تغییر جانبی گود δ H(max) تخمین می‌زنیم.

حداکثر تغییر جانبی گود را در برابر حداکثر نشست سطحی آن درنظر می‌گیریم.

مقادیر ذکر شده بر حسب ارتفاع گود نرمال‌سازی می‌شوند.

از روی شکل نتیجه می‌گیریم که رابطه δv(max) و δ H (max) به صورت زیرمی‌باشد:

δv (max) 0.5δH(max) to 1.0δ H (max)

گاسلر و گودهاس (1981) و شن و همکاران (1981) از روی آزمایش‌های تمام مقیاس به این نتیجه رسیدند که برای دیوارهای میخ کوبی و پایدارسازی گود شده با L/H (نسبت طول هر مسلح کننده نسبت به ارتفاع دیواره) بین 7/0 تا 1 و ضریب اطمینان پایداری کلی 5/1 هنگامی که سرباری در مجاورت گود قرار نداده باشیم، بیشینه تغییرشکل‌های بلند مدت افقی و قائم گود بین 1/. تا 3/0 درصد ارتفاع عمودی گود متغیر خواهد بود.

همچنین بخوانید: روش‌هاي اصولی اجرايی گودبرداري‌ها و سازه‌هاي نگهبان