نیل چیست و چه کاربردی دارد؟

میخ ها، المان‌هایی پسیو برای تسلیح هستند که ابتدا محل آنها حفاری شده و پس از جاگذاری در گمانه با هدف نگهداری گود خاکی، یا سنگهای نرم و هوازده تزریق می شوند، که:

-به پایداری سیستم مقاوم زمین عمدتاً از طریق کشش ناشی از تغییرشکل خاک حائل شده یا توده سنگ هوازده حائل شده کمک می کنند.

-نیروهای کششی را از طریق تنش‌های برشی در امتداد سطح مشترک دوغاب – خاک (تنش پیوندی) به زمین اطراف انتقال می‌دهند.

-ایجاد مقامت می‌کنند که مقدار آن را میتوان با پروسه های طراحی مدون برآورد نمود.

-محافظت خوردگی بلندمدت را تامین می‌کنند که برای تضمین کفایت عملکرد بلند مدت سیستم قابل اثبات است.

-با روکش دیواره گود اندرکنشی سازه‌ای دارند.

-می توان طبق روش‌های شناخته شده آزمایش های بارگذاری را بر روی آنها انجام داد.

-کنترل و تضمین کیفیت این سیستم طبق پروسه های شناخته شده امری روتین می‌باشد.

نیلینگ و انکراژ چگونه کار میکنند؟

همانطور که در تعرف بیان شد، انتقال بار به زمین پیرامون از طریق شکل گیری تنشهای برشی در امتداد سطح مشترک دوغاب و خاک (زمین) صورت میگیرد. زمانیکه توده بلوک خاک مسلح شده تغییرشکل می‌دهد، تنش های برشی در سطح مشترک زمین – دوغاب ایجاد می شوند.

چون خاک حائل شده به سمت گود تغییرشکل داده و جابجا می شود، میخ‌ها در اثر نیروی کششی محوری داخلی کشیده می شوند.

بار کششی محوری در المان میخ با دورتر شدن از سر میخ به حداکثر مقدار خود افزایش می‌یابد، تا جاییکه المان میخ بار را به زمین اطراف انتقال دهد، از آن نقطه به بعد نیروی محوری کاهش مییابد. مقاومت کششی و مقاومت پول اوت المان میخ مهمترین مکانیزم‌های مقاومتی این سیستم هستند.

مهار تزریق شده پیش­تنیده در واقع یک المان سازه­ای اجرا شده در خاک یا سنگ می­باشد، که نقش آن انتقال بار کششی اعمالی به توده خاک میباشد.

ابتدا گمانه­ ها در سینه دیوار حفر شده و پس از مهارگذاری، عملیات تزریق دوغاب صورت گرفته و گمانه­ ها پر می­شوند. مهارهای تزریقی با نام tieback (دوخت به پشت) نیز عنوان می­گردند. پیش­تنیدگی که معادل انگلیسی آن pre-stressing می­باشد، به معنی اعمال تنش به المان باربر پیش از بهره­برداری است.

یعنی پیش از اینکه سازه و المان باربر بهره­برداری شود و بارهای مرده نهایی سازه و بارهای زنده بهره­برداری و سایر بارها بر سازه و المان مذکور تحمیل شوند، با کشیدن عضو (میلگرد یا کابل) در آن تنش ایجاد می­کنیم. پس توجه نمایید که به دلیل ایجاد تنش در عضو پیش از بهره­برداری، از آن با عنوان “پیش­تنیدگی” یاد می­شود.

مزایای این روش عبارتند از:

-مشخصات مکانیکی خاک بر اثر تزریق بتن در درون چاهکها بهبود می یابد،لذا بر اثر این امر، علاوه بر کمک گرفتن از خاک اطراف جداره برای مهار رانش خاک، میزان رانش خاک نیز بر اثر بهبود مشخصات مکانیکی خاک کاهش می یابد.

-سازه نگهبان در داخل گود جاگیر نیست.

-از خاک موجود برای مهار دیواره گود استفاده می شود.

همچنین بخوانید: پیمانکار نیلینگ کیست؟