بهسازی خاک با ستون های سخت برای یک تجهیرات جدید انرژی: طراحی، ساخت، و آزمایش بارگذاری خاکریز و نتایج آن

به صورت تقریبی سایتی با مساحت 2.83 هکتار به عنوان یک مجتمع صنعتی استفاده شد که شامل حداقل 20 سازه محافظت شده بر روی فونداسیون شمع چوبی بود. سایت به طور کلی شامل زمین اصلاح شده تا نزدیکی دریا می باشد. خاک پرکننده ای به سایت برای در اوایل قرن بیستم در اصلاح شکل سایت استفاده شد. بعد از اجرای این مرحله، مصالح ریپ رپ برای محافظت از خط ساحل جدید اجرا شد. این پروژه شامل ساخت بیش از 60 سازه جدید و سه تانک سوخت نفتی از حدود 23 تا 31 متر قطر می باشد. تقریبا 8 مایل تسهیلات برای سایت در نقشه ها در نظر گرفته شد. لایه های ساخت پیشنهاد شده در شکل 1 نشان داده شده است. این مقاله استفاده از تکنیک بهسازی خاک با ستون های سخت در یک مرکز تسهیلات انرژی جدید واقع در شهر ساحلی انگلیس جدید را توصیف میکند. شرایط ژئوتکنیکی دشوار و بارگذاری پیشنهادی در سایت باعث توصیه فونداسیون عمیق متداول برای سازه نگهبان مانند شمع ها یا شفت های حفاری شده، شد. هرچند، در بعضی مواقع بهسازی خاک با ستون های سخت استفاده شدند. ستون های سخت، زمانیکه به خوبی طراحی و ساخته شوند ( یعنی فاصله گرید ها، عمق المان ها، قطر و غیر) به روش سنتی، اقتصادی شالوده گسترده اجازه عملکرد مناسب میدهند. این روش معمولا هزینه و زمان کلی پروژه را در مقایسه با فونداسیون عمیق با سرشمع و دال سازه ای کاهش میدهد. این مقاله یک مطالعه تاریخی بهسازی خاک با مباحثه تحقیقات ژئوتکنیکی، ملاحظات طراحی، روش های آنالیز، کنترل کیفیت سازه، نصب، و برنامه آزمایش های بارگذاری، با تمرکز بر روی برنامه آزمایش ها، نتایج و ارزیابی، مخصوصا نتایج آزمایش های بارگذاری را نشان میدهد.

آزمایش بارگذاری میدانی ثابت کرد که روشی با ارزش برای تایید طراحی المان محدود می باشد. داده های ابزارگذاری برای پیمانکار بهسازی خاک برای تایید فرضیات اولیه مدل عددی با اهمیت بودند. تنش های ستون های سخت محاسبه شده از داده ابزارگذاری قابل مقایسه با نتایج اجزا محدود بودند، اما زمان نرخ نشست در آنالیز عددی محافظ کارانه است. به علاوه، آزمایش بارگذاری سطح دانش و ظرفیت اجرای آزمایش پیمانکار بهسازی خاک را پیشرفت داد، که با قضاوت مهندسی درست و داده های اولیه مناسب، روش اجزا محدود یک روش قابل اعتماد برای بهسازی زمین با روش ستون های سخت ایجاد میکند.

 

 

شکل 1: تصویر لایه های سازه ای پیشنهادی برای سازه صنعتی

شکل 1: تصویر لایه های سازه ای پیشنهادی برای سازه صنعتی

 

شکل 2 : مقایسه بار تفسیری در ستون های سخت از داده گیج های تنش در فاصله زمانی های هفتگی و بار در ستون های سخت تک المان مدلسازی عددی

شکل 2 : مقایسه بار تفسیری در ستون های سخت از داده گیج های تنش در فاصله زمانی های هفتگی و بار در ستون های سخت تک المان مدلسازی عددی