بهسازی خاک با استفاده از ستون های سخت در خاک رس نرم دوربان- مطالعه موردی در آفریقای جنوبی

ساخت و ساز برروی رس نرم همیشه برای مهندسین ژئوتکنیک چالشی بوده است. رس نرم به مقاومت، سختی و نفوذپذیری کم شناخته میشوند که منجر به ظرفیت باربری کم و نشست طولانی مدت اگر فونداسیون به درستی طراحی نشوند منجر به ایجاد مشکلاتی شوند. این سایت به وسیله رس نرم تا عمق 35 متری پوشیده شده است که فونداسیون های شمع دار متداول از نظر اقتصادی جوابگو نیستند. پارک لاجستیک کلیروود، واقع در محل قدیمی مسابقه کلیروود در دوربان، آفریقای جنوبی شامل تعداد زیادی محل سازه انبار که نیازمند راه حل اقتصادی برای فونداسیون هستند که معیارهای سخت گیرانه نشست اختلافی را پوشش دهد. یک مطالعه موردی بر روی استفاده از ستون های سخت برای بهسازی خاک برای سازه های انبار پارک لوجیستیک کلیروود انجام گرفته است. به عنوان یک تکنیک نوآورانه در آفریقای جنوبی، پیشنهاد طراحی و ساخت شامل یک برنامه آزمایش قبل از ساخت جزئی و پایش میدانی عملکرد نشست در طول ساخت می باشد. این مقاله فلسفه طراحی و روش ساخت بهسازی خاک به روش ستون های سخت و همچنین نتایج به دست آمده را بیان میکند. در ادامه، آنالیز بازگشتی آزمایش میدانی و نتایج مانیتورینگ دیدگاه بهتری از رفتار و ویژگی های مهندسی خاک مساله دار بیان میکند.

علاوه بر آزمایش های قبل از ساخت، کنترل های زیادی برای صحت سنجی کیفیت و عملکرد کارایی کامل بهسازی زمین انجام گرفت. عملکرد نشست در همه پلتفرم ها با استفاده از ابزار نقشه برداری پایش شد، به جز پلتفرم اول که نشست آن با استفاده از سنسورهای نشست سیم لرزشی اندازه گیری شد. 12 سنسور روی گریدهای سه درچهار بر روی پلتفرم با سایز تقریبی 25000 متر مربع قرار گرفتند. نشست متداول در یک مقطع عرضی پلتفرم کامل در شکل یک به همراه با پروفیل های CPT گرفته شده در موقعیت های سه سنسور توصیف شده، نمایش داده شده است.

همچنین، 7 آزمایش بارگذاری با نیروی ماکزیمم که در طول زمان بین 7 تا 37 روز ثابت نگه داشته شدند. برای مطالعه رفتار خزشی ستون های سخت نصب شده در خاک رس نرم انجام شد. نتایج آزمایش خزش در شکل دو نشان داده شده است. این آزمایش های بارگذاری کارایی ستون های نصب شده در بهسازی خاک را نشان داد. این آزمایش های نتایج مفیدی ارائه دادند به صورتیکه هر ستون به قطر 350 میلی متر ظرفیت باربری قائم بین 500 تا 750 کیلونیوتن را با نشست کمتر از 5 میلی متر را می تواند تامین کند.

 

 

شکل 1: تصویر عملکرد نشست در پلتفرم اول

شکل 1: تصویر عملکرد نشست در پلتفرم اول

 

شکل 2 :نرخ نشست ستون های سخت نصب شده

شکل 2 :نرخ نشست ستون های سخت نصب شده