پایش درجا

این مقاله یک مطالعه موردی را برای بررسی تغییر شکل بزرگ سیستم حفاظت جانبی گودبرداری عمیق نزدیک به خط راه آهن با خاکریز مرتفع ارائه می‌کند.

پایش درجا برای تعیین اثرات بارگذاری سطحی نامتقارن بر روی سیستم حفاظت جانبی استفاده می شود. در عین حال، بهینه سازی طرح های طراحی آن با روش المان محدود (FEM) انجام گرفت. نتایج پایش نشان می دهد که سیستم پایدارسازی در طول روند گودبرداری از سمت راه آهن میچرخد. انحراف دیواره های دیافراگم به طور قابل توجهی بر نشست راه آهن تأثیر می گذارد، به ویژه زمانی که حداکثر حرکت دیواره جانبی بیش از 21 میلی متر است.

حداکثر انحراف جانبی مشاهده شده بیش از 50.9 میلی متر بود که باعث نشست قابل توجه (106.0 میلی متر) در راه آهن مجاور شد. نتایج FEM نشان می دهد که تقویت خاک به وسیله پایدارسازی گودبرداری عمیق به بهبود این تغییرشکل کمک میکند. این بهسازی می تواند حداکثر 35.8٪ انحراف دیوار را در سمت بارگذاری کاهش دهد و تا حد زیادی کنترل کند و این طرح همچنین ممکن است حدود 70٪ حداکثر نشست بستر راه آهن را کاهش دهد.

ایستگاه مینژی با استفاده از روش کات و پوش به طول کل 315.8 متر ساخته شد. بخش استاندارد دارای عرض و عمق 19.6 و 15.6 متر بود. برای اطمینان از ایمنی گود عمیق درطول روند گودبرداری، طول و ضخامت دیوارهای D در طراحی متفاوت درنظر گرفته می شود. بطوریکه، به ترتیب 23.6 متر، 1.2 متر در شمال و 22.1 متر، 1.0 متر در جنوب بودند.

گروت لایه های بیرونی دیوار

تقویت یا گروت در لایه های بیرونی دیوار با عرض 3 متر و عمق 6 تا 11 متر انجام شد. یک ردیف شمع لوله فولادی با قطر 0.4 متر، طول 10 متر، فاصله 0.6 متر در امتداد راه آهن Pingnan اجرا شد. کابل‌های انکر پیش تنیده در تیر تاجی با طول 24 متر، فاصله 1.8 متر، طول آزاد مقطع 10 متر و طول انکر 14 متری نصب شد.

دیوارهای D در ضلع شمالی دارای دو ردیف کابل لنگر پیش تنیده با فاصله 2 متر بودند. طول ردیف اول 24.5 متر و طول ردیف دوم 22.5 متر است. و طول مقطع انکر در این ردیف 17.5 متر بود. سیستم مهاربندی اولیه برای دیوارهای D از یک استرات بتنی و سه استرات فولادی تشکیل شده است. استرات بتنی قبل از گودبرداری خاک نصب شد.

و همچنین فاصله استرات های فولادی در امتداد جهت طولی حفاری کمتر از 2.7 متر مورد نیاز بود. پارامترهای طراحی سیستم پایدارسازی درشکل 1 نشان داده شده است همچنین، توالی ساخت و ساز اتخاذ شده در حفاری عمیق در شکل 2 خلاصه شده است.

شکل 1 : مقطع عرضی گود عمیق

شکل 2 : پروسه ساخت

همچنین بخوانید: تحليل عددی ديوارهای حائل صلب در مجاورت گودبرداری ها