اهمیت وجود سازه نگهبان برای گود عمیق و اثر آن بر ساختمان های مجاور

کار ساختمان سازی نیازمند گودبرداری با دیواره های قائم یا نزدیک به قائم می باشد. جبهه های این دیواره ها نیاز به محافظت با سیستم مهاربندی موقتی دارند تا دیواره های گودهای عمیق را پایدار نگه دارند و اطمینان دهند که حرکت ها باعث آسیب به سازه های مجاور یا تاسیسات در خاک مجاور نشود. همچنین، سازه نگهبان برای گود یک موضوع بسیار مهم برای ایمنی ساختمان با توجه به تهدید های جدی برای زندگی که با تخریب احتمالی خاک میتواند اتفاق بیوفتد، علاوه بر اثر اساسی بر روی سود آوری، سرعت و کیفیت پروژه های ساختمانی که میتواند داشته باشد. با وجود اهمیت بالای سیستم های سازه نگهبان گود، بیشتر طراحان و پیمانکاران دانش اندکی درباره طراحی و ساختشان دارند و به طور قابل توجهی به تجربه خود تکیه میکنند. در این مقاله، به مطالعه نقش کلیدی سازه نگهبان گود عمیق و اثر آن بر ساختمان های موجود در نزدیکی پرداخته شده است. تعداد زیادی از ادبیات فنی گذشته در این مورد بررسی شده است. نتایج نشان داد که موارد زیادی مرتبط با خطر اجرای گودبرداری عمیق در مناطق شهری وجود دارد. یکی از نتایج بدست آمده این است که پایین آوردن سطح آب زیرزمینی در گودبرداری ها منجر به مشکلاتی در ساختمان های مجاور مانند ترک و نشست خواهد شد. دومین نتیجه این است که طراحی با دقت سازه نگهبان موقت باید برای محافظت از دیواره های گود حتی برای گودبرداری های کم عمق انجام گیرد. طراحی باید در این مورد اثر باراش های سخت و وجود فونداسیون سازه های موجود را در نظر بگیرد. سومین نتیجه این است که فعالیت های پیشگیرانه تری در حین کار در مجاورت گود باید انجام گیرد. چهارمین توصیه در این مطالعه این است که مدیریت ریسک که شامل مدیریت یک خطر، ارزیابی احتمال رخداد یک خطر و ارزیابی پیامدهای اتفاق صورت گیرد و در کنار آن توسعه یک نقشه برای کاهش احتمال و یا پیامدهای خطر شکل گیرد. برخی از تصاویر مربوطه به آسیب های گودبرداری در ادامه اورده شدند.

 

 

 

 

 

شکل 1: تصویر آب زیرسطحی محل سایت را پرکرده است و لایه ماسه را فرسایش داده است و غارها و سوراخ هایی را در پشت شمع های پایدارسازی ایجاد کرده است

شکل 1: تصویر آب زیرسطحی محل سایت را پرکرده است و لایه ماسه را فرسایش داده است و غارها و سوراخ هایی را در پشت شمع های پایدارسازی ایجاد کرده است

 

شکل 2 : خاک بین شمع های پایدارسازی توزیع شده در محیط گودبرداری، دچار ریزش و ایجاد حفره در دیواره ها شده اند و قسمتی از آنها به طور کامل گسیخته شده اند.

شکل 2 : خاک بین شمع های پایدارسازی توزیع شده در محیط گودبرداری، دچار ریزش و ایجاد حفره در دیواره ها شده اند و قسمتی از آنها به طور کامل گسیخته شده اند.