عملیات آغازین

در اغلب پروژه‌هاي ساختمانی ، فعالیت‌هاي اجرایی با عملیات خاکبرداري / گودبرداري در زمین محل اجرا آغاز می‌گردد. این بخش از عملیات اجرایی که اغلب سهم کمی از پیشرفت فیزیکی پروژه را به خود اختصاص می‌دهد بی‌شک یکی از مهمترین مراحل اجرایی پروژه محسوب می‌گردد از این رو اهمیت گودبرداری را دو چندان میکند.

اهمیت گودبرداري پروژه، جهت اجرای سازه نگهبان، صرفا به لحاظ وجود پیچیدگی‌هاي فنی نیست. معمولا با آغاز عملیات گودبرداري، مالکین ساختمان‌هاي همجوار ( در صورت وجود ) از وقوع رخدادهاي احتمالی ناشی از گود برداري از نگرانی منطقی اي برخوردارند. این نگرانی بالقوه در صورتیکه در این دسته از ذینفعان پروژه، به صورت منطقی و از مناظر فنی و مدیریتی، مدیریت نگردد ، با عث می‌گردد حس نگرانی به نارضایتی شدید تبدیل گردد.

این نارضایتی باعث می‌شود فضاي اجرایی معمول پروژه را از وضعیت عادي خارج نموده و سبب گردد میزان ریسک متصور براي پروژه، به شدت افزایش یابد. از این‌رو در اداره پروژه‌هاي عمرانی همواره مهندس پروژه بایستی علاوه بر مدیریت مهندسی پروژه به مدیریت حوزه‌هاي مختلف در پروژه خصوصا مدیریت ذینفعان نیز توجه جدي داشته باشد.

استفاده از سازه نگهبان

بی تردید اجراي صحیح سازه نگهبان صرف نظر از اهمیت گودبرداری که از بعد فنی براي آن متصور است، همواره در تامین رضایت ذینفعان نیز بطور غیر مستقیم تاثیرگذار است. روش سازه نگهبان خرپایی از جمله روش‌هایی است که بطور گسترده به جهت پایدارسازی گودهای شهري مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دسترس بودن مصالح مورد نیاز، نصب سریع و عدم نیاز به دانش و فن‌آوري پیچیده، از جمله مواردي هستند که باعث شده‌اند بکارگیري این نوع سازه نگهبان در بین مهندسان و مجریان از اقبال خوبی برخوردار باشد.

منبع : راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: انواع روش‌های پایدارسازی گود