انتخاب سازه نگهبان مناسب

جهت ارائه و انتخاب طرح مناسب پایدارسازی گود و انتخاب سازه نگهبان مناسب، ابتدا جمع بندی مناسبی با توجه به گزارشات ژئوتکنیک و بررسی‌های محلی انجام میگیرد. سپس با بررسی فنی گزینه های پایدارسازی گود و مقایسه آنها از نظر فنی، اقتصادی، اجرایی گزینه برتر انتخاب می شود.

در انتخاب سیستم حفاظت گودبرداری در شهر باید با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی روش مناسب انتخاب گردد، همچنین با توجه به اینکه ممکن است خاکبرداری در مجاور ساختمان‌ها انجام گیرد علاوه بر تامین پایداری، کنترل تغییر شکل های حادث شده در سازه های مجاور نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

روش طراحی

ابتدا با استفاده از توصیه های کلی آیین نامه در مورد چیدمان تقریبی المان های مسلح کننده شامل میخ، مهار و شمع در سطح و عمق دیواره، فواصل و طول اولیه مهارها تعیین میگردد. سپس با استفاده از روش‌های محاسباتی و معیارهای طراحی آیین‌نامه نسبت به بهینه سازی طرح اقدام می‌گردد. قابل ذکر است استفاده از مهارهای پیش کشیده دارای مزایای زیر می باشد:

1- در روش انکراژ به علت اینکه پس از اجرا، تمامی انکرها تا بار آزمون (۱۲۰٪ بار طراحی) کشیده می شوند، به طور کامل می توان از کیفیت اجرا و عملکرد مطمئن و مطلوب تمامی مهارها در حین گودبرداری و پس از آن، اطمینان حاصل نمود. چرا که در صورت وجود کوچکترین نقص در هر یک از رشته های استرند و به ویژه تزریق طول باند، در زمان کشش مهار مشخص می شود.

2- استفاده از مهارهای پیش کشیده؛ قابلیت و توانایی نسبی بالایی در کنترل تغییر شکل دیواره گود و سطح زمین مجاور به دلیل تحت فشار قرار دادن (افزایش سطح تنش) خاک واقع در محدوده طول آزاد (Unbond) مهار، باعث افزایش مقاومت برشی و مدول تغییر شکل آن شده که منجر به کاهش جابه جایی های خاک می شود.

ثانیا به علت پیش کشیده بودن مهارها، نیرو در هر ردیف مهار قبل از گودبرداری مرحله مربوطه، فعال شده و فعال شدن نیرو مستلزم تغییر شکل خاک (همانند مکانیزم فعال شدن نیل ها) نمی باشد. در نهایت تغییر شکل کمتری در خاک بروز می نماید. همچنین انتخاب دیوار برلنی با مهارهای پیش کشیده بر مبنای حداکثر ایمنی و حداقل جابه جایی انتخاب می‌گردد که ضرورت انکار ناپذیر در صورت وجود ساختمان در محدوده مجاور گود می باشد.

نرم افزار های مورد استفاده در طراحی پایدارسازی گود:

در انتخاب سازه نگهبان مناسب روش تعادل حدی در مکانیک خاک و مهندسی پی به عنوان یکی از کاربردی ترین روش‌های محاسبات پایداری در حالت حدی نهایی، در بین مهندسان ژئوتکنیک شناخته شده است .کنترل پایداری و محاسبه ضریب اطمینان گسیختگی در شیروانی ها و یا دیواره های خاکی نیز در این چارچوب قابل انجام می باشد .

برای این منظور با توجه به گسترش الگوریتم های محاسباتی و عددی، نرم افزارهای متعددی تدوین و به جامعه مهندسی عرضه شده است . یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای موجود در این زمینه، نرم افزار Slope/W از سری نرم افزارهای 2007 GeoStudio می باشد.

این نرم افزار با بهره گیری از روشهای مختلف محاسبات تعادل حدی و همچنین المان‌های مختلف تسلیح خاک و تاثیر آنها بر روی ضریب اطمینان پایداری، عملاً به بسته ای قدرتمند جهت انجام محاسبات پایداری شیب تبدیل شده است (Slope Stability) . در این نرم افزار المان میخکوبی، مهار، شمع، با کلیه مشخصات لازم وجود دارد.

نرم‌افزار نیروی مقاوم ناشی از وجود مهارها را در محاسبه ضریب اطمینان از سطوح گسیختگی محتمل وارد نموده و اثر افزاینده آنرا در مقابل ضریب اطمینان پایداری، محاسبه می نماید. مشخصات مهارها شامل مقاومت بیرون کشیدگی (Pull-Out Strength)، مقاومت کششی المان تسلیح TenSileStrength)) و نیروی پیش تنیدگی مهار می باشد. مقاومت بیرون کشیدگی المان به دو عامل طول المان مسلح کننده واقع در خارج از محدوده گسیختگی و مقاومت چسبندگی دوغاب تزریق به خاک اطراف وابسته است.

همچنین مقاومت برشی شمع به عنوان نیروی مقاوم برای پایدارسازی در نظر گرفته می شود. علاوه بر آنالیز پایداری لازم است تغییرمکان ایجاد شده در اثر گودبرداری محاسبه گردد. روش معمولی در محاسبه تغییر مکان استفاده از روشهای عددی مانند المان محدود و تفاضل محدود می باشد.

جهت برآورد تغییر مکان از نرم افزار Plaxis که محاسبات آن بر پایه روش اجزا محدود می باشد استفاده میشود. در نرم افزار فوق به منظور تخمین تغییر شکل ها از روش Stage Construction استفاده شده است به گونه ای که میتوان کلیه مراحل خاکبرداری و تغییر شکل ناشی از آن را در مدل سازی لحاظ نمود.

همچنین بخوانید: اقدامات لازم قبل از شروع عملیات گودبرداري و در حین اجرا