مجموعه اقدامات قبل از شروع گودبردازی

– مجوز لازم از مرجع رسمی ساختمان گرفته شود.

– جریان آب و برق و گاز و سرویسهاي مشابه با اطلاع و همکاري مؤسسات ذیربط قطع و یا سالم سازي، محدود و نگهداري شود.

– زمان و مدت قطع سرویسهاي فوق و همچنین زمان شروع عملیات تخریب یک هفته قبل از آن به اطلاع ساکنین ساختمان هاي مجاور رسیده باشد.

-پیادهروها و معابر عمومی مجاور بناي مورد تخریب محافظت گرددو توسط ناظر چک گردد.

-اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداري سازه هاي همجوار توسط توسط کارشناس رسمی برداشت و محاسب پس از بازدید نسبت به بررسی و ارائه طرح مناسب اقدام و تدابیر لازم در جهت پایداري توسط مجري بعمل بیاید.

– توجه گردد هیچ یک از اجزاي بناي مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده از قبیل چوب بست، پلههاي موقت، سقف و سایر اجزاي راهروهاي سرپوشیده بیش از دو سوم مقاومت خود بارگذاري نشده باشند.

– انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیادهرو و دیگر معابر و فضاهاي عمومی با کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان باشد.

– در تخریب سقفهایی که از بتن پیش تنیده یا پس کشیده تشکیل یافته اند توجه کافی به انرژي ذخیره شده در بتن و خطرهاي ناشی از نخریب آن شده باشد.

– تخریب دیوارههایی که براي نگهداري خاك زمین یا ساختمان مجاور ساخته شدهاند پس از اجراي سازه نگهبان انجام شود.

قبل از شروع عملیات

-قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود، باید بازدید دقیق ی از کلیه قسمت هاي ساختمان در دست تخریب بعمل آمده و در صورت وجود قسمت هاي خطرناك و قابل ریزش ، اقدامات احتیاطی از قب یل نصب شمع ، سپر و حایل و ستون هاي موقتی جهت مهار آن قسمت ها بعمل آید.

-کارگرانی که بر روي سقف هاي شیب دار با شیب بیش از 20 درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند و در صورت امکان تورهاي حفاظتی در زیر محل کار نصب گردد.

-کلیه شیشه هاي ساختمان مورد تخریب جداسازي و نگهداري آنها در مکانی امن و مناسب انجام پذیرد.

-نصب نرده وحفاظ ، استفاده از وسایل حفاظت فردي مثل کمربند ایمنی و استفاده از داربستها و بالابرهاي مناسب در زمان کاردرارتفاع الزامی است.

-ضمن نظارت بر کار کارگران، قبل ازساختمان سازي از واحد HSE و برق مجوز لازم اخذ گردد، عایق

-سازي دستگاهاي برقی ونصب سیم ارت ورعایت اقدامات ایمنی صورت پذیرد . همچنین از وسایل حفاظت فردي استفاده گردد.

-ضمن حفاظگذاري، برق دستگاه قبل از تعمیرات قطع گردد و همچنین برنحوه کار کارگران در زمان کار با دستگاههاي گردنده نظارت شود.

-براي جلوگیري از خطرهاي ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی ، با توجه به فاصله بناي در دست تخریب، احداث، تعمیر و یا بازسازي از معابر عمومی، راهروي سرپوشیده احداث شود و چک لیست مربوطه تکمیل گردد.

-تخریب بایستی بدون استفاده از ماشین آلات و تدریجی صورت گیرد.

-قبل از تخریب هر سقف بایستی طبقات زیرین آن مسدود شده و امکان رفت آمد در زیر آن موجود نباشد. همچنین تخریب از طبقات فوقانی شروع شده و با جلوگیري از انباشت مصالح در سقف طبقات تحتانی ادامه پیدا خواهد کرد.

-تهیه برنامه زمانبندي و نحوي انجام تخریب

منبع : راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: تفاوت نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ (مهارکوبی) در چیست؟