اجرای مصالح متخلخل با تکنولوژی دوستدار طبیعت با روش بهسازی اختلاط عمیق

ه طور کلی، روش اختلاط عمیق خاک شامل رس به عنوان ماده مورد نظر برای تحکیم ترکیب با سیمان به صورت گسترده استفاده میشود.

یکی از سواحل جنوب غربی کره جنوبی، بیشتر زمین های مورد استفاده و ایجاد شده برای ساخت بندرگاه ها شامل تسهیلات پشتیبانی و دیگر سازه های مخصوص از نوع نرم بودند. اگر سازه ها ساخته میشدند یا نهشته ای بدون پایدارسازی بنا میشد نشست های تحکیمی زیاد اتفاق می افتاد و احتمال اتفاق مشکلات ژئوتکنیکی متفاوتی به علت شکست برشی وجود دارد.

بنابراین، زمانیکه سازه هایی بر روی چنین زمین هایی ساخته میشوند روش های متفاوت بهسازی خاک برای مسلح سازی آن به کار گرفته میشوند. ب در این مطالعه، یک آزمایش طراحی شده ترکیبی و مطالعه موردی در آزمایشگاه و سایت به ترتیب، برای ارزیابی عملکرد یک چسباننده متخلخل اقتصادی (CMD-SOIL) با استفاده از خاکستر خالی سولفورشده به جا مانده به عنوان پسماند نیروگاه برق انجام گرفت.

روش اختلاط عمیق

روش اختلاط عمیق خاک-سیمان با استفاده از خاکستر بدون سولوفر به عنوان یک ماده جدید موثر است که با سیمان متداول استفاده شده در روش اختلاط عمیق سازگاری دارد.  در آزمایش های طراحی شده ترکیبی انجام شده در لابراتوار، مقاومت فشاری تک محوری CMD-SOIL 1.14 برابر بالاتر نسبت به سرباره سیمان با مقادیر متفاوت آب، نسبت ترکیبی و نسبت آب به بایندر چسباننده می باشد.

به علاوه، CMD-SOIL مقاومتی تا 1.22 برابر بیشتر نسبت به مقدار پوسته صدف خوراکی و تا 1.36 برابر نسبت به ترکیب خاک شناور نشان داد. مطالعه موردی نشان داد که نسبت مقاومت فشاری تک محوری (λ) مواد متخلخل بهسازی شده در سایت نسبت به همان پارامتر در آزمایشگاه 0.77 بود، مشابه با نسبت کلی، 3/2=λ بنابراین، CMD-SOIL مقاومت مناسب و اثر اقتصادی بر روی سازه ساحلی، که در آن لایه پوسته با صدف ترکیب شد، یا در کاربرد یک تکنیک ساخت برای بهسازی خاک شناور دارد.  برای سادگی فهم افزایش مقاومت بر اساس زمان عمل آوری، شکل 1  نسبت بین مقاومت های فشاری تک محوری برای دوره عمل آوری 7 روزه و 28 روزه را نشان میدهد. مقاومت های نمونه های ترکیب شده با سرباره کوره و CMD-SOIL تا 88.2 و 82.5 درصد مقاومت فشاری تک محوری افزایش یافت. بنابراین، این نتیجه نشان داد که افزایش مقاومت برای این دو دوره زمانی تقریبا یکسان است.

 

                                                                  شکل 1: تصویر نسبت افزایش مقاومت در این مطالعه

شکل 2 :مکانیزم واکنش شیمیایی نمونه CMD-SOIL

 

 

مطالعه بیشتر در پی بان