لرزش موج توسط لرزه چگونه است؟

یکی از مشارکت کننده ها در ضریب بزرگنمایی شتاب سرعت است، که سنگ یا خاک موج های برشی را منتقل میکنند. لرزش زمانیکه سرعت موج برشی کمتر است قدرتمند تر می باشد. این را به این صورت میتوان گفت که هرچه خاک نرم نر و ضخیم تر باشد، لرزش یا بزرگنمایی موج ها به وجود آمده توسط لرزه بیشتر میشود.

مطالعه نوع خاک

برای این منظور سه سایت برای مطالعه اثر نوع خاک بر روی ضریب بزرگنمایی در گودبرداری ها در نظر گرفته شد. در آنالیز های گذشته در این مطالعه، خاک نرم با سرعت موج برشی 65 متر بر ثانیه استفاده شد.

برای مطالعه نوع خاک بر روی ضریب بزرگنمایی، دو سایت دیگر با سرعت های برشی 300 و 600 متر بر ثانیه نیز در نظر گرفته شدند. در این مطالعه، طول نیل و زاویه نصب آن به ترتیب 10 متر و 10 درجه درنظر گرفته شد.

در ادامه، اثر تحریک لرزه ای با در نظر گرفتن دو PGA متفاوت g 0.05 و0.2g در نظر گرفته میشود. شکل 1 نسبت بزرگنمایی بر اساس سرعت موج برشی در خاک را نشان میدهد. این نشان میدهد که اعمال کردن شتاب های لرزه ای متفاوت منجر به ضرایب بزرگنمایی متفاوت می شود.

با اعمال شتاب های کوچکتر، خاک در محدوده الاستیک باقی می ماند و کرنش کمی را نشان میدهد. بنابراین، در تضاد با یک خاک با سرعت موج برشی کم، مقادیر بزرگتر از یک برای ضرایب بزرگنمایی مشاهده میشوند. در ادامه، میتوان گفت که زلزله با PGA=0.2g در خاک سست منجر به ضرایب بزرگنمایی کوچکتر در مقایسه با یک زلزله با PGA=0.05 g میشود (شکل 2).

شکل 1: نسبت بزرگنمایی بر اساس سرعت موج برشی در خاک

شکل 2: ضریب بزرگنمایی شتاب افقی در برابر a) فاصله از لبه گودبرداری b) عمق گودبرداری برای PGA متفاوت

همچنین بخوانید: کاربردهای روش جت گروتینگ