عملکرد لرزه ای دیوارهای میخکوبی شده

در این بخش به بررسی اثرات فاصله عمودی و فاصله افقی میخ ها بر روی عملکرد لرزه ای دیوارهای میخکوبی شده می پردازیم.

به گزارش قانون جاده ای آمریکا، فاصله عمودی و افقی نیل ها از هم باید سطح مقطع مسطحی باشد که بیشتر از یک متر مربع و کوچکتر از چهار مترمربع باشد.

به این خاطر، مدل ها با فاصله افقی 1، 1.5 و 2 متر در نظر گرفته شده و عملکرد لرزه ای دیوار با استفاده از نقشه های شتاب زلزله های منجیل و طبس ارزیابی شده است. در این مدل ها طول نیل ها 10 متر و زاویه نیل ها 10 درجه و بار سربار 20 کیلوپاسکال درنظر گرفته شده است.

افزایش فاصله نیل ها

از تصویر شکل 1 میتوان نتیجه گرفت که هنگامی که فاصله نیل ها یک متر افزایش می یابد جابجایی قائم فونداسیون همچنین 140 میلی متر افزایش می یابد. این نشان دهنده این است که در مورد زلزله طبس، افزایش فاصله نیل ها عملکرد دیوار میخکوبی شده را کاهش می دهد. از طرف دیگر، در مورد زلزله منجیل، افزایش فاصله نیل ها اثر کمتری روی عملکرد سیستم دارد.

همچنین، نتایج نشان میدهد که یک فاصله بهینه که پایداری لرزه ای دیوار را به بیشترین حد می رساند، وجود دارد. فاصله افقی و قائم 1.5 متر منجر به کمترین جابجایی افقی دیوار میشود. بنابراین، فاصله بهینه میتواند 1.5 متر باشد (شکل 1). همچنین، این مقدار از فاصله نیل ها منجر به کمترین ممان خمشی در سیستم میشود.

افزایش فاصله افقی و عمودی نیل ها

در شکل 2 ضرایب بزرگنمایی برای جانمایی متفاوت نیل ها نشان داده شده است. مطابق شکل 2b، با افزایش فاصله افقی و عمودی نیل ها ترند های متفاوتی مشاهده میشود.

هرچند، برای فاصله افقی و عمودی 1.5 متر شتاب دیوار بهطور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا میکند. در ادامه، وقتی که نیل ها با فاصله 2 متر از یکدیگر نصب میشوند. روندهای نامنظم ضریب بزرگنمایی بیشتر قابل مشاهده است و این نشان دهنده این است که ناپایداری بیشتری در سیستم نیل تحت اثر زلزله طبس اتفاق افتاده است.

شکل 3 ضریب بزرگنمایی در برابر فاصله از مرکز دیوار در سطح زمین در زلزله های منجیل و طبس را نشان میدهد.

همانطور که دیده میشود، با افزایش فاصله افقی و قائم نیل ها ضریب شتاب افقی در فاصله های 1.5 و 2 متر به یکدیگر نزدیک میشوند و با فاصله گرفتن از لبه گود این مقدار به سرعت کاهش می یابد.

به طور کلی، نتایج نشان میدهد که با افزایش فاصله قائم نیل ها عملکرد سیستم جابجایی در قسمت میانی آن بهینه است، در حالی که مقادیر شتاب معرفی شده در سیستم با افزایش مقادیر فاصله افقی، افزایش می یابد.

شکل 1: a) جابجایی قائم b) جابجایی افقی c) ممان ماکزیمم در پوشش شاتکریت

شکل 2: ضریب بزرگنمایی شتاب افقی در برابر عمق جانمایی متفاوت نیل ها با توجه به زلزله a) منجیل b) طبس

نمودار 3 نشان دهنده ضریب بزرگنمایی شتاب افقی در برابر فاصله از لبه برای فواصل متفاوت نیل ها با توجه به زلزله a) منجیل b) طبس می باشد.