از جمله مشــکلات روش اجرای تــاپ دان (Top-down) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عملیات خاکبرداری و حفاری زیر دال سقف مشکل است. این موضوع می‌تواند بــرای کارگــران به دلیل شــرایط کاری سخت ایجاد فشار کند.
  • اگر در کار با هرگونه شرایط پیش‌بینی نشــده همچون پی مدفــون یا لایه‌های خاک سخت مواجه شود، کار حفاری به مشکل برخورد خواهد کرد.
  • انجــام عملیــات خاکــی کندتــر از روش‌های متداول است.
  • بایــد بین مدیــر پــروژه و کارگران هماهنگی بســیار خوبی وجود داشــته باشــد. مصالح ساختمانی، انبار کردن، حمل و نقل، انتقال و تمامی فعالیت‌های دیگر باید برنامه ریزی شده باشد.

پــس از تکمیل بتن‌ریــزی دال طبقات نمی‌توان بلافاصله حفــاری را آغاز کرد، زیرا نمی‌تــوان خاک زیــر دال را پیش از آنکه بتن به مقاومت موردنیاز برســد خارج کرد. ( رولی و یاروود 1988 )پیشــنهاد کردند که تنها از پی‌های متکی بر شــمع برای روش تاپ – دان (Top-down) میتوان اســتفاده کرد. از این رو تصمیم برای اســتفاده از روش تاپ – دان(Top-down) انتخاب نوع پی و ستون‌های زیرزمین را محدود می‌کند.

می‌توان با ایجاد بازشــدگی‌های بزرگتر در دال ســقف‌ها در پایدار سازی گود بر برخی از مشکلات مذکــور غلبه کــرد. به منظــور ایجاد مســیرهای مجزا برای انتقــال مصالح به داخل و خــارج می‌توان دو یا تعداد بیشــتری بازشــدگی در دال ســقف طراحی کرد.

نمونه‌ای از روش ســاخت تــاپ – دان(Top-down) تصاویــری از مرکز تجاری آی اف ســی )ســاختمان مرکز تجــارت بین المللی) هنگ کنــگ که یک مجموعــه هتل و ســاختمان تجاری اســت و در مجاورت بندرگاهــی در هنگ کنگ قــرار گرفته است. ســاخت این برج که سومین برج بلند دنیاســت در سال 1997 آغاز شد و در سال 2003 پایان یافت.