معمولا حداکثر نشست سطحی v(max)  δ را می‌توان  با رجوع به حداکثر تغییرشکل جانبی گودδ H(max) تخمین زد. حداکثر تغییر جانبی گود را در برابر حداکثر نشست سطحی آن درنظر گرفته می‌شود. مقادیر ذکر شده بر حسب ارتفاع گود نرمال‌سازی شده‌اند. از روی شکل می‌توان نتیجه گرفت که رابطه δv(max)  و δ H (max) به صورت زیرمی‌باشد:

رابطه 1

δv (max)  0.5δH(max) to 1.0δ H (max)

گاسلر و گودهاس (1981) و شن و همکاران (1981) از روی آزمایش‌های تمام مقیاس به این نتیجه رسیدند که برای دیوارهای میخ کوبی و پایدارسازی گود شده با L/H  (نسبت طول هر مسلح کننده نسبت به ارتفاع دیواره) بین 7/0 تا 1 و ضریب اطمینان پایداری کلی 5/1 هنگامی که سرباری در مجاورت گود قرار نداشته باشد، بیشینه تغییرشکل‌های بلند مدت افقی و قائم گود بین 1/. تا 3/0 درصد ارتفاع عمودی گود متغیر خواهد بود.

 

Copyright: https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29CF.1943-5509.0000892