احتمال وقوع ناپایداری برای هر نوع شیروانی وجود دارد. مسئله حائز اهمیت این است که شیروانی‌ با توجه به شرایط حاکم بر آن ارزیابی شده و پایداری آن مورد بررسی قرار گیرد. شناخت عوامل ناپایداری با بررسی‌های سطحی و زیرسطحی به انتخاب راهکارهای جلوگیری از گسیختگی شیروانی کمک خواهد کرد. جهت پایدارسازی شیروانی‌ها میتوان با استفاده از روش‌های طبیعی مانند استفاده از شیب پایدار برای گودبرداری، استفاده از روش های بیولوژیک مانند کاشت درخت و غیره اقدام نمود.

  • انواع روش‌های پایدارسازی گود:

۱- جداره های مهاربندی شده توسط المان های اققی و مایل(Braced Wall using Wale StrutS)

۲- جداره های مهاربندی شده تسط المان های کششی(Soldier beam&lagging)

۳- جداره های مهاربندی شده توسط سپر کوبی (Braced Sheet Wall)

۴- جداره های مهاربندی شده توسط شمع های درجا(Bored Pile Walls)

5- جداره های مهاربندی شده توسط دیواره دیافراگمی (Diaphragm Walls-Slurry Wall)

6- جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil mailing)

۷- جداره های مهاربندی شده توسط انکراژ(Anchorage)

۸- جداره های مهاربندی شده توسط دوخت به پشت – پین گذاری (Tie back)

۹- جداره های مهاربندی شده توسط میکروپایل (Micropile)

۱۰- جداره های مهاربندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)

۱۱- شیبدار کردن (Slop cing)

۱۲- روش Top-Down