توضیحات پروژه

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش ترکیبی نیلینگ، انکراژ و سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل، شمع بتنی و انجام عملیات زهکشی

نام کارفرما: آقایان مهندس رئیسی و مهندس زنگنه

تاریخ اجرا: دی ماه 97

محل پروژه: تهران، خیابان جردن، امانیه

توضیحات: عمق گودبرداری 22 متر در زمینی به مساحت 1700 مترمربع