توضیحات پروژه

شرح فعالیت: انجام عملیات حفاری، استقرار نیل و انکر به طول 20 کیلومتر

نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب

تاریخ اجرا: اردیبهشت ماه 91

محل پروژه: تهران، خیابان 15 ولنجک

توضیحات: عمق گودبرداری 36 متر