میزان پیشرفت پروژه 10%

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان فلزی

نام کارفرما: شرکت پارسا فیدار پایدار

تاریخ اجرا:  مهر ماه 1400

محل پروژه: تهران، سهروردی

توضیحات: عمق گودبرداری 19.5 متر