توضیحات پروژه

میزان پیشرفت پروژه 20%

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان بتنی

نام کارفرما: مهندس اشکان معصومی

تاریخ اجرا:  تیر ماه 1400

محل پروژه: تهران، خیابان پاسداران

توضیحات: عمق گودبرداری 42 متر