توضیحات پروژه

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش انکراژ

نام کارفرما: آقای مهندس قدیمی نژاد

تاریخ اجرا:  دی ماه 1400

محل پروژه: تهران، خیابان ولنجک، خیابان سیزدهم

توضیحات: عمق گودبرداری در ضل جنوب 30 متر و در ضلع شمال 40 متر