توضیحات پروژه

میزان پیشرفت پروژه 15%

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان فلزی

نام کارفرما: آقای مهندس بیات

تاریخ اجرا:  اسفند ماه 99

محل پروژه: تهران، خیابان شیخ بهایی

توضیحات: عمق گودبرداری 26 متر