توضیحات پروژه

میزان پیشرفت پروژه 15%

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان CFT

نام کارفرما: آقای مهندس مریمی

تاریخ اجرا:  تیر ماه 1400

محل پروژه: تهران، اتوبان حکیم غرب

توضیحات: عمق گودبرداری 20.7 متر