شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات بهسازی خاک و تقویت فونداسیون به روش میکروپایل باربر

نام کارفرما: آقای هدایتی

تاریخ اجرا:  تیر ماه 96

محل پروژه: مازندران، تنکابن، خط ساحلی، رو به روی خیابان گلین مقدم

توضیحات: بهسازی در زمینی به مساحت 4000 متر مربع