گودعمیق ساخته شده واقع در شانگهای چین است، این گودبرداری یک شکل مستطیل نامنظم دارد (شکل1). این زممین مساحت حدودی 33500 متر مربع دارد. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده تعداد زیادی ساختمان در مجاورت ضلع غربی و جنوبی گودبرداری واقع شده است. و مینیم فاصله آنها از لبه گود 22.8 متر می باشد. سایت ساختمان به دو ناحیه حدودی مستطیلی تقسیم میشود، ناحیه A و ناحیه B  که طراحی های متفاوتی برای سازه نگهبان دارد. ناحیه A مستطیلی به ابعاد  متر و ناحیه B نیز  متر می باشد و میانگین عمق گودبرداری 23.1 و 14.9 متر به ترتیب برای این نواحی می باشد. حرکت دیوار شمعی و زمین و نیروهای محوری در طول ساخت و ساز با استفاده از دستگاه های استاندارد منیتورینگ پایش شد. شکل 1 نقاط پای برای این گود را نشان میدهد که شامل انحراف سنج درون دیوارهای شمعی و سنسورهای نیرو در انکرهای دوخت به پشت و نقاط پایش برای تغییرشکل های افقی سرشمع ها انجام شد و همچنین نقاط پایش نشست در سمت غرب و شرق گود عمیق با 7 نقطه مشخص شد. بر اساس تحقیقات میدانی که در آن 90 گمانه حفاری شد. پروفیل سایت موردنظر میتواند به 5 لایه تقسیم بندی شود. شکل 2 زیر گروه پروفیل خاک برای یک بور هول در سایت گودبرداری نشان میدهد.

گودبرداری عمیق توسط یک سیستم شمع انکر نگهداری شد (شکل 2). بخش عمیق تر  و بزرگ تر گودبرداری (بخش A) برای مطالعه در این مقاله به دلیل ویژگی های مکانیکی پیچیده اش انتخاب شد. دیوار شمع دیوار شامل شمع های حفر شده مسلح شده با قطر 0.6 متر و طول 27 متر که با فاصله 1.1 متر از یکدیگر قرار میگیرند. برای افزایش سختی دیوار، یک تیر بتنی مسلح شده در بالای شمع ها ساخته شد که شمع های شمع های حفر شده را به یکدیگر متصل میکرد که مقطع عرضی مستطیل شکل 0.5 متر در 0.8 متر داشت. دیوار شمع با انکرهای دوخت به پشت مسلح شده بود، با 7 ردیف شامل 4 استرند با زاویه انحراف 15 درجه نسبت به افق در یک گمانه حفاری شده به قطر 0.15 متر شده است.

مطابق با استاندارد های ملی Bureau ، هراسترند یک سطح مقطع کلی  متر مربع با قطر 15.2 میلی  متر، شامل 7 رشته که هرکدام 5 میلی متر قطر دارند و 1860 مگاپاسکال مقاومت دارند. فاصله عمودی انکرهای دوخت به پشت 3 متر بود، فاصله افقی انکرها 2.2 متر برای ردیف های دو و وسه بوده است و 1.1 متر برای ردیف های دیگر بود. طول آزاد و طول گیردار انکرها در شکل 2 نشان داده شده است.

 

شکل 1: پلان و محل گودبرداری عمیق سکشن AA` در شکل 2 نشان داده شده است

 

 

 

شکل 2: پروفیل دیوار شمع انکر و پروفیل خاک زیرسطحی

 

 

Zhao, W., Han, J. Y., Chen, Y., Jia, P. J., Li, S. G., Li, Y., & Zhao, Z. (2018). A numerical study on the influence of anchorage failure for a deep excavation retained by anchored pile walls. Advances in Mechanical Engineering10(2), 1687814018756775.