logo

یکی از مشارکت کننده ها در ضریب بزرگنمایی شتاب سرعت است که سنگ یا خاک موج های برشی را منتقل میکنند. لرزش زمانیکه سرعت موج برشی کمتر است قدرتمند تر می باشد. این را به این صورت میتوان گفت که هرچه خاک نرم نر و ضخیم تر باشد، لرزش یا بزرگنمایی موج ها به وجود آمده توسط لرزه بیشتر میشود. برای این منظور سه سایت برای مطالعه اثر نوع خاک بر روی ضریب بزرگنمایی در گودبرداری ها در نظر گرفته شد. در آنالیز های گذشته در این مطالعه، خاک نرم با سرعت موج برشی 65 متر بر ثانیه استفاده شد. برای مطالعه نوع خاک بر روی ضریب بزرگنمایی، دو سایت دیگر با سرعت های برشی 300 و 600 متر بر ثانیه نیز در نظر گرفته شدند. در این مطالعه، طول نیل و زاویه نصب آن به ترتیب 10 متر و 10 درجه درنظر گرفته شد. در ادامه، اثر تحریک لرزه ای با در نظر گرفتن دو PGA متفاوت g 0.05 و0.2g در نظر گرفته میشود. شکل 1 نسبت بزرگنمایی بر اساس سرعت موج برشی در خاک را نشان میدهد. این نشان میدهد که اعمال کردن شتاب های لرزه ای متفاوت منجر به ضرایب بزرگنمایی متفاوت می شود. با اعمال شتاب های کوچکتر، خاک در محدوده الاستیک باقی می ماند و کرنش کمی را نشان میدهد. بنابراین، در تضاد با یک خاک با سرعت موج برشی کم، مقادیر بزرگتر از یک برای ضرایب بزرگنمایی مشاهده میشوند. در ادامه، میتوان گفت که زلزله با PGA=0.2g در خاک سست منجر به ضرایب بزرگنمایی کوچکتر در مقایسه با یک زلزله با PGA=0.05 g میشود (شکل 2).

 

 

شکل 1: نسبت بزرگنمایی بر اساس سرعت موج برشی در خاک

 

 

شکل 2: ضریب بزرگنمایی شتاب افقی در برابر a) فاصله از لبه گودبرداری b) عمق گودبرداری برای PGA متفاوت

 

 

 

Copyright: Farrokhzad, F., MotahariTabari, S., Abdolghafoorkashani, H., & Tavakoli, H. (2021). Seismic Behaviour of Excavations Reinforced with Soil–Nailing Method. Geotechnical and Geological Engineering39(6), 4071-4091.

 

توسط |1401/1/28 17:15:31فروردین 28ام, 1401|مقالات, مقاله ها|

اشتراک گذاری این مطلب

بازگشت به بالا