logo

طول نیل یکی از مهمترین موارد است که به طور مستقیم بر ضریب ایمنی و جابجایی افقی گود در هنگام لرزه تاثیر دارد. نیل ها با طول های مختلف (7، 10 و 13 متر) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. جابجایی های افقی مدل که در معرض زلزله منجیل قرار گرفت، در شکل 1 نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، با افزایش طول نیل ها جابجایی افقی کاهش می یابد. علاوه بر این، مقادیر تنش برشی در شکل 2 برای طول های مختلف نیل آورده شده است، که نشان می دهد تمرکز تنش برشی در ناحیه زیر نیل ها برای نیل های کوتاه تر بیشتر می باشد، در حالی که با افزایش طول نیل، تمرکز تنش برشی کاهش می یابد که علت آن استحکام بیشتر و جلوگیری از لغزش گوه است.

نکته دیگر پدیده رزونانس است که در تاریخچه زمانی مقیاس شده طبس آشکار است (شکل 3). این پدیده جابجایی افقی گودبرداری را تا 90 درصد افزایش داده است. می توان نتیجه گرفت که سیستم خاک و نیل با دامنه بیشتر در یک فرکانس خاص مجبور به نوسان می شود. در این فرکانس، حتی نیروهای لرزه ای کوچک منجر به دامنه زیاد نوسانات می شود زیرا سیستم، انرژی ارتعاشی را ذخیره می کند. رزونانس زمانی رخ می دهد که سیستم خاک و نیل ذخیره می شود و به راحتی انرژی را بین دو یا چند حالت مختلف ذخیره سازی انتقال می دهد.

جابجایی عمودی فونداسیون روندهای مشابهی را برای زلزله های طبس و منجیل نشان می دهد. به صورتیکه، با افزایش طول میخ ها، کاهش می یابد. وقتی طول نیل تا 2 متر افزایش یابد، 15٪ کاهش در نشست پی مشاهده می شود. میتوان به این صورت نتیجه گیری کرد که افزایش طول نیل تاثیر مثبت بر بهبود مقاومت پی دارد. علاوه بر این، همانطور که در شکل 3b مشهود است، گشتاور خمشی با افزایش مقادیر طول نیل ها کاهش می یابد.

شکل 4 ضریب بزرگنمایی مربوط به طول میخ ها را نشان می دهد. مطابق شکل 4، با افزایش عمق گودبرداری، مقدار ضریب بزرگنمایی به تدریج کاهش می یابد. این ضریب بالاترین مقدار خود را در لبه دیوار و عمق 2 تا 5 متر دارد از آنجایی که توده خاک در شعاع بزرگتری از گوه گسیختگی توزیع شده است، کمترین ضریب بزرگنمایی بدست آمده است. در مدل های با طول میخ 10 متر، ضریب بزرگنمایی در بالای دیواره گود در زلزله منجیل 20 درصد بیشتر از زمین لرزه طبس است.

 

 

 

شکل 1: جابجایی افقی مدل با طول های a)7 و b)10 و c)13  متر

 

شکل 2: تنش برشی مدل با طول های a)7 و b)10 و c)13  متر

شکل 3: تغییر در a) جابجایی افقی، b) ممان خمشی پوشش شاتکریت، بر اساس طول و رزونانس نیل رخداد های پدیده های طبس و زلزله منجیل

شکل 4: ضریب بزرگنمایی شتاب افقی a) زلزله منجیل و b) زلزله طبس

Copyright: Farrokhzad, F., MotahariTabari, S., Abdolghafoorkashani, H., & Tavakoli, H. (2021). Seismic Behaviour of Excavations Reinforced with Soil–Nailing Method. Geotechnical and Geological Engineering39(6), 4071-4091.

توسط |1401/1/10 21:17:13فروردین 11ام, 1401|مقالات, مقاله ها|

اشتراک گذاری این مطلب

بازگشت به بالا