logo

دراین بخش، اثر زاویه نیل بر روی پایداری لرزه ای دیوار نیلینگ شده بررسی شده است، برای این هدف، شش مدل با ویژگی های متفاوت در نظر گرفته شدند. در این مدل ها طول نیل ها 9 متر، نیروی سربار 15 کیلوپاسکال، فاصله افقی و عمودی یک متر، زوایای نصب نیل ها با توجه به محور افقی صفر، 10 و 20 درجه در نظر گرفته شد. مطابق نتایج آنالیز، افزایش زاویه نیل منجر به افزایش تدریجی جابجایی دیوار میشود. این به این علت است که زاویه کمتر مقاومت مساحت پشت دیوار را بهبود می بخشد. جابجایی قائم و ممان خمشی ماکزیمم فنداسیون در کاور شاتکریت درشکل یک نشان داده شده است.

مشاهده می شود که با افزایش زاویه نیل، جابجایی قائم و حداکثر گستاورخمشی در پوشش شاتکریت افزایش یافته است. این حالت، وضعیت بحرانی دیوار در زوایای زیاد نیل منعکس می کند. بنابراین، نصب نیل با زاویه صفر درجه (قرار دادن افقی) منجر به بالاترین بازدهی در عملکرد دیوار با این حال می شود، با توجه به سیستم تزریق ثقلی در گمانه های حفاری شده است، توصیه می شود که میخ ها با زاویه 10 درجه نصب شوند.

 

علاوه بر این، ضریب بزرگنمایی شتاب افقی در سطوح مختلف دیوار در زلزله منجیل و طبس با نسبت‌های شتاب افقی در سطوح مختلف دیوار اعمال شده توسط 73 بار لرزه ای مقایسه شد. در شکل 2 مشهود است که حداکثر شتاب افقی ناشی از زلزله منجیل در قسمت یک سوم بالایی دیوار رخ داده است و حداقل شتاب افقی در یک سوم میانی و پاشنه دیواره رخ داده است. همچنین مشاهده می شود که با افزایش زاویه نصب نیل ها، ضریب بزرگنمایی در بالای دیوار کاهش می یابد. مثلاً برای زلزله طبس، از 0.413 (صفر درجه) به 0.343 (20 درجه) کاهش یافته است.

علاوه بر این، با توجه به شکل 3، تفاوت بین مقادیر شتاب های افقی در شروع گودبرداری بالاترین مقدار است و تمایل به کاهش با افزایش فاصله از لبه دیوار را نشان داده است. علاوه بر این، شتاب افقی دیوار در پای دیوار با افزایش زاویه نصب نیل، کاهش می یابد. این نصب نیل ها را با زاویه کمی نسبت به افق را توجیه می کند. نصب میخ ها عمود بر دیوار منجر به راندمان بالاتر میشود.

 

 

شکل 1: جابجایی افقی ماکزیمم a) جابجایی افقی ماکزیمم b) ممان خمشی ماکزیمم در شاتکریت c)

 

شکل 2: ضریب بزرگنمایی شتاب افقی با توجه به a) زلزله طبس b) زلزله منجیل

شکل 3: بزرگنمایی شتاب افقی با توجه به a) زلزله طبس b) زلزله منجیل

Copyright: Farrokhzad, F., MotahariTabari, S., Abdolghafoorkashani, H., & Tavakoli, H. (2021). Seismic Behaviour of Excavations Reinforced with Soil–Nailing Method. Geotechnical and Geological Engineering39(6), 4071-4091.

توسط |1401/1/17 19:35:27فروردین 18ام, 1401|مقالات, مقاله ها|

اشتراک گذاری این مطلب

بازگشت به بالا